Karcinóm prsníka

04.12.2023

Karcinóm prsníka je nádorové ochorenie, ktoré vzniká v tkanivách prsníka, najčastejšie v duktoch (mliekovodoch smerujúcich k bradavke) alebo lobuloch (žliazkach produkujúcich materské mlieko). Vyskytuje sa u žien aj mužov, hoci u mužov je výrazne zriedkavejší. Karcinóm prsníka predstavuje najčastejšie nádorové ochorenie žien a je najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu.

Rizikové faktory:

 • Pohlavie: Karcinóm prsníka sa vyskytuje 100-násobne častejšie u žien ako u mužov.
 • Vek: Rakovina prsníka sa najčastejšie vyskytuje u žien po 50 roku života, môže sa však objaviť aj v mladšom veku.
 • Benígne choroby prsníka: Proliferatívne lézie predstavujú významné prekurzory karcinómu prsníka.
 • Genetická predispozícia: Približne 5 % karcinómov prsníka a 25 % prípadov familiárnych karcinómov prsníka je spôsobených BRCA1 alebo BRCA2 mutáciou.
 • Fajčenie: Aktívne aj pasívne fajčenie zvyšuje riziko rakoviny prsníka.
 • Alkohol: Nadmerná konzumácia alkoholu zvyšuje výskyt HR-pozitívnych karcinómov prsníka.
 • Menarché: Nižší vek prvej menštruácie zvyšuje riziko rakoviny prsníka.
 • Menopauza: Oneskorená menopauza zvyšuje každý rok riziko o 1%.
 • Vek prvého pôrodu: Vyšší vek ženy v čase prvého pôrodu zvyšuje riziko rakoviny prsníka.
 • Expozícia ionizačnému žiareniu: Pôsobenie ionizačného žiarenia na oblasť hrudníka v mladom veku zvyšuje výskyt karcinómu prsníka.
 • Obezita: Obézne postmenopauzálne ženy majú vyššie plazmové hladiny estrogénov, čo zvyšuje riziko rakoviny prsníka.
 • Hormonálna liečba: Dlhodobé užívanie hormonálnej substitučnej liečby v postmenopauzálnom období je významným rizikovým faktorom. 

Typy karcinómov prsníka:

 1. Neinvazívny karcinóm prsníka (in situ) 
 • Duktálny karcinóm in situ je pre-malígna lézia, ktorá môže progredovať a prejsť do invazívnej formy karcinómu prsníka. Pri tomto type karcinómu sa rakovinové bunky nachádzajú v duktoch, avšak nerozšírili sa do zdravého tkaniva prsníka. 
 • Lobulárna neoplázia (lobulárny karcinóm in situ) vzniká, keď dôjde ku zmene v bunkách na povrchu lobulov, čo poukazuje na zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka v budúcnosti. Lobulárna neoplázia v skutočnosti nie je karcinóm prsníka, a hoci ženy s lobulárnou neopláziou budú absolvovať pravidelné kontroly, u väčšiny z nich sa rakovina prsníka nevyvinie.                                             
 1. Invazívny karcinóm prsníka: Je pomenovanie pre rakovinu, ktorá sa rozšírila mimo duktov (invazívny duktálny karcinóm prsníka) alebo lobulov (invazívny lobulárny karcinóm prsníka). Tieto sa môžu ďalej klasifikovať podľa ich histologického obrazu; napríklad ako tubulárny, mucinózny, medulárny a papilárny karcinóm prsníka.

Ďalším spôsobom rozdelenia karcinómu prsníka je delenie podľa pokročilosti ochorenia:

 • Včasný karcinóm prsníka: Karcinóm prsníka sa označuje ako včasný, ak sa nádor nerozšíril do lymfatických uzlín v podpazuší. Tieto karcinómy sa zvyčajne dajú operovať a primárnou liečbou je často chirurgický zákrok, pri ktorom sa karcinóm odstráni, hoci veľa pacientok podstúpi aj neoadjuvantnú systémovú terapiu. 
 • Lokálne pokročilý karcinóm prsníka: Karcinóm prsníka je lokálne pokročilý, ak sa rozšíril z prsníka do okolitého tkaniva alebo do lymfatických uzlín. U prevažnej väčšiny pacientok s lokálne pokročilým karcinómom prsníka je indikovaná systémová liečba. Podľa toho, ako ďaleko sa karcinóm rozšíril, môžu byť lokálne pokročilé nádory operovateľné alebo neoperovateľné.
 • Metastatický karcinóm prsníka: Karcinóm prsníka sa nazýva ako metastatický, keď sa rozšíril do ostatných častí tela, napríklad do kostí, pečene alebo pľúc. Nádory vo vzdialených miestach sa nazývajú metastázy. Metastatický karcinóm prsníka nie je vyliečiteľný, ale je liečiteľný. 
 • Pokročilý karcinóm prsníka: Pokročilý karcinóm prsníka je termín používaný pre pomenovanie lokálne pokročilého neoperovateľného karcinómu prsníka a tiež pre metastatický karcinóm prsníka. 

Klinický obraz:

Príznaky karcinómu prsníka môžu byť rôznorodé. Niektoré ženy nemusia mať žiadne príznaky, a preto je dôležité pravidelné samovyšetrenie prsníkov a absolvovanie skríningu. Medzi najčastejšie príznaky karcinómu prsníka patria: 

 • rezistencia (hrčka) v prsníku
 • vťahovanie kože a bradavky
 • nepravidelnosť bradavky
 • sekrécia (výtok) z bradavky
 • vyrážka na bradavke
 • zvýraznená cievna kresba
 • zmena vo veľkosti a tvare prsníka 
 • opuch alebo hrčka v pazuche 
 • pretrvávajúca bolesť alebo nepríjemný pocit v prsníku 
 • začervenanie na koži prsníka 
 • zhrubnutie kože prsníka

Diagnostika:

Karcinóm prsníka sa diagnostikuje pomocou klinického vyšetrenia, zobrazovacích metód a biopsie. 

 • Klinické vyšetrenie: Lekár vyšetrí prsníky a lymfatické uzliny. Pýta sa na rodinný výskyt karcinómu prsníka. Tiež môže odobrať vzorky krvi na štandardné vyšetrenia. 
 • Zobrazovacie techniky u žien s podozrením na karcinóm prsníka pozostávajú z mamografie, ultrazvuku a magnetickej rezonancie (MRI). Mamografia je typ nízko dávkového RTG vyšetrenia pre vyhľadávanie včasných karcinómov prsníka. Prsníky sú umiestnené do RTG prístroja a stlačené medzi dve platne, aby sa dosiahlo jasné zobrazenie. Ultrazvukové vyšetrenie využíva zvuk s vysokou frekvenciou na vytvorenie obrazu vnútorných štruktúr. Ultrazvuk dokáže zistiť, či je hrčka tvorená solídnym tkanivom alebo je to cysta s tekutým obsahom. MRI používa magnetické polia a rádiové vlny na vytvorenie detailného obrazu. MRI prístroj je zvyčajne široká trubica so silnými magnetmi. Hoci MRI nie je súčasťou bežného vyšetrenia, môže sa použiť za určitých okolností, napr. u pacientok s rodinnou anamnézou karcinómu prsníka, BRCA mutácií, prsníkovými implantátmi, lobulárnym karcinómom, ak je podozrenie na viacpočetné nádory, alebo ak sú výsledky ostatných zobrazovacích techník nekonkluzívne.
 • Biopsia: Ak je podozrenie na karcinóm prsníka, odoberie sa bioptická vzorka z nádoru predtým, než sa začne plánovať akákoľvek liečba. Biopsia sa odoberá ihlou, zvyčajne pod navigáciou ultrazvukom, aby bolo isté, že sa vykonala biopsia zo správneho miesta v prsníku. Biopsia poskytuje lekárovi dôležitú informáciu o type karcinómu prsníka. Súčasne s biopsiou, je možné umiestniť do nádoru marker, aby neskôr pomohol chirurgovi odstrániť celý nádor.

Terapia: 

Liečba karcinómu prsníka závisí od veľkosti, lokalizácie a počtu nádorov, ďalej od patológie  nádoru, ako aj od veku a celkového zdravotného stavu pacientky. 

 • Chirurgická liečba: Dva druhy operácií pre karcinóm prsníka sú prsník zachovávajúca operácia, pri ktorej chirurgický tím odstráni nádor, ale snaží sa zachovať čo najviac, ako sa dá z prsníka, alebo mastektómia, pri ktorej sa odstráni celý prsník. Ak pri zobrazovacích vyšetreniach lymfatické uzliny v pazuche vyzerajú byť nepostihnuté karcinómom, môže sa vykonať operačná technika nazývaná biopsia sentinelových lymfatických uzlín. Týmto sa identifikuje najvýznamnejšia lymfatická uzlina a vyšetrí sa. Ak sa v nej nezistí rakovina, ostatné lymfatické uzliny sa nevyberú, ale ak sa zistí rakovina v tejto lymfatickej uzline, pravdepodobne bude potrebné vybrať viaceré uzliny. Pacientkam podstupujúcim mastektómiu by sa mala ponúknuť okamžitá alebo odložená rekonštrukcia prsníka, s výnimkou typu zápalového karcinómu prsníka. 
 • Rádioterapia: Je typ liečby využívajúci ionizujúce žiarenie, ktoré poškodzuje DNA rakovinových buniek, čo zapríčiní ich odumretie. Rádioterapia sa zvyčajne podáva po prsník zachovávajúcej operácii, a tiež sa môže podávať po mastektómii. Rádioterapia sa môže poskytnúť aj pacientkam s lokálne-pokročilým ochorením, ktoré ostáva neoperovateľné po systémovej liečbe. Táto metóda môže byť zvažovaná u  pacientiek s metastatickou chorobou na liečbu symptómov primárneho nádoru alebo vzdialených metastáz a zlepšenie kvality života. 
 • Chemoterapia: Ničí rakovinové bunky a používa sa v liečbe u väčšiny triple negatívnych, HER2 pozitívnych a luminálnych B typov karcinómov prsníka. Chemoterapia sa zvyčajne podáva každé 1-3 týždne ako intravenózna infúzia. Niektorým pacientkam môže byť ponúknutá dodatočná perorálna chemoterapia po ukončení štandardnej intravenóznej chemoterapii.
 • Hormonálne (endokrinné) terapie: Majú za cieľ redukovať účinky estrogénu u ER pozitívnych karcinómov prsníka. Toto je najdôležitejší typ systémovej liečby pre ER pozitívne nádory, tiež nazývané od hormónov závislé nádory. Existuje množstvo dostupných typov endokrinnej terapie, ktorá sa užíva perorálne alebo formou injekcií.
 • Cielená terapia: Predstavuje lieky blokujúce v nádorových bunkách špecifické signálne dráhy, ktoré podporujú bunky v raste. V liečbe karcinómu prsníka sú používané mnohé cielené terapie, napr. Anti-HER2 látky účinkujú na HER2 receptor zablokovaním signalizácie a redukcie množenia buniek u HER2 pozitívnych karcinómov prsníka.

Po ukončení liečby zabezpečí lekár ďalšie kontroly. Zvyčajne sú tieto kontroly realizované každé 3-4 mesiace počas prvých 2 rokov, každých 6-8 mesiacov od 3-5 roku a neskôr raz ročne.

Prevencia vzniku karcinómu prsníka:

 • Minimalizácia užívania postmenopauzálnej hormonálnej substitučnej liečby
 • Materstvo v mladšom veku
 • Dojčenie aspoň 6 mesiacov
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Vyhýbanie sa konzumácii alkoholu
 • Vyhýbanie sa fajčeniu
 • Pravidelný skríning 

Včasná detekcia rakoviny prsníka je kľúčová pre zlepšenie prognózy a účinnosti liečby. Pravidelná mamografia alebo USG vyšetrenie, samovyšetrovanie prsníkov a zdravý životný štýl sú kľúčové v prevencii rozvoja karcinómu prsníka. Je dôležité, aby ženy boli informované o význame skríningových vyšetrení a pravidelných vyšetreniach prsníkov, a aby akékoľvek zmeny na prsníkoch konzultovali so svojím lekárom. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".