Ochrana osobných údajov

POVINNÉ INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Spoločnosť FLOK, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 35, 949 01 Nitra, Slovenská republika IČO: 36 557 234, spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14443/N (ďalej ako „FLOK“ alebo aj ako „prevádzkovateľ“), v postavení prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť FLOK je zároveň prevádzkovateľom programovej a audiovizuálnej mediálnej služby s názvom TV Doktor, so sídlom H-Bussines Center Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, (ďalej len „TV Doktor“), ktorá v rámci svojej činnosti pravidelne realizuje, vysiela a zverejňuje diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí medicíny a lekárstva, ako aj so širokým okruhom pacientov, ktoré sa zaoberajú užitočnými informáciami a odporúčaniami v oblasti medicíny. Audio záznamy a audio-vizuálne záznamy, ktoré sú vytvorené a vysielané v súvislosti s činnosťou TV Doktor sú vysielané vo vysielaní TV Doktor prostredníctvom DVB-T vysielania, zazmluvnených káblových operátorov a zverejňované na portáli https://www.tvdoktor.sk/.

Spoločnosť FLOK v postavení prevádzkovateľa spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby (účinkujúceho a/alebo autora/ky v rámci diskusie v TV Doktor) na účely:

a)   spracovania a následného televízneho vysielania audio záznamu, alebo audio-vizuálneho záznamu v rámci aktivít TV Doktor so zámerom informovania verejnosti a propagácie dobrého mena TV Doktor počas doby poskytovania služieb v oblasti televízneho vysielania;

b)   zverejnenia fotografie, audio záznamu, alebo audio-vizuálneho záznamu vo vysielaní TV Doktor prostredníctvom DVB-T vysielania, zazmluvnených káblových operátorov a na webovom sídle v rámci aktivít TV Doktor počas doby minimálne 10 rokov od ich zverejnenia (Bližšie informácie sú dostupné na stránke https://www.tvdoktor.sk/ochrana-osobnych-udajov/);

c)   plnenia zmluvy o podaní výkonu, ktorú ste ako účinkujúci uzatvorili so spoločnosťou FLOK.


I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).
 2. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad titul, meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, fotografia,  audio záznam (zvukový záznam) alebo audiovizuálny záznam (video) alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 
 3. Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 4. Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 5. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 6. Profilovaním je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

II. INFORMÁCIE

 1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu tvdoktor.sk je spoločnosť Flok s.r.o., so sídlom Svätoplukova 35, Nitra 949 01, Slovenská republika IČO: 36 557 234, spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č.14443/N (ďalej len „FLOK“), e-mail: info@tvdoktor.sk.
 2. Právnym základom, na základe ktorého spoločnosť Flok s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutej osoby, je zmluva uzatvorená s dotknutou osobou prostredníctvom portálu tvdoktor.sk (viď Všeobecné obchodné podmienky portálu profizona.sk). Teda uzatvorením zmluvy je spoločnosť Flok s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov spoločnosťou Flok s.r.o. je plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou prostredníctvom portálu tvdoktor.sk (viď Všeobecné obchodné podmienky portálu tvdoktor.sk), na základe ktorej spoločnosť Flok s.r.o. poskytuje dotknutej osobe svoje služby. Teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné k tomu, aby mohli byť prostredníctvom portálu tvdoktor.sk poskytnuté služby.
 4. Príjemcom zverejnených osobných údajov dotknutej osoby na portáli tvdoktor.sk, je každý, kto navštívi portál tvdoktor.sk. Príjemcom osobných údajov dotknutej osoby, v nevyhnutnom rozsahu sú aj sprostredkovatelia spoločnosti Flok s.r.o., teda subjekty zmluvne spolupracujúce so spoločnosťou Flok s.r.o., ako sú IT správcovia databáz, účtovníci, a pod..
 5. Doba počas ktorej sa spracúvajú osobné údaje je doba trvania zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou prostredníctvom portálu tvdoktor.sk (viď Všeobecné obchodné podmienky portálu tvdoktor.sk) a 6 mesiacov po ukončení tejto zmluvy.
 6. Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti Flok s.r.o. najmä:

    6.1 prístup k jej osobným údajom (§ 21 Zákona, čl. 15 Nariadenia)

    6.2 opravu jej osobných údajov (§ 22 Zákona, čl. 16 Nariadenia)

    6.3 prenosnosť osobných údajov (§ 26 Zákona, čl. 20 Nariadenia)

    6.4 obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (§ 24 Zákona, čl. 18 Nariadenia)

    6.5 výmaz jej osobných údajov (§ 23 Zákona, čl. 17 Nariadenia)

    6.6 ako má aj právo namietať spracúvanie jej osobných údajov (§ 27 Zákona, čl. 21 Nariadenia).

 1. Dotknutá osoba má právo najmä na:

    7.1 kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov odvolať

    7.2 podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov (§ 99 a nasledujúce Zákona).

      8. Dotknutá osoba súhlasí s tým, aby spoločnosť Flok ako prevádzkovateľ programovej a audiovizuálnej mediálnej služby TV Doktor spracúvala nasledovné údaje:

a) Identifikačné údaje dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografia;

b) Osobné údaje súvisiace s účinkovaním dotknutej osoby v relácii / diskusii realizovanej v rámci TV Doktor v rozsahu: titul, meno, priezvisko, fotografia, audio záznam (zvukový záznam) alebo audiovizuálny záznam (video);

c) Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia a/alebo zdravotného stavu dotknutej osoby v rozsahu v akom boli prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne zo strany dotknutej osoby a ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s účinkovaním dotknutej osoby v diskusii realizovanej v rámci TV Doktor, nakoľko majú byť predmetom diskusie

 • v súvislosti s účinkovaním dotknutej osoby v diskusii realizovanej v rámci služby TV Doktor, môže dochádzať k spracúvaniu osobitných kategórii osobných údajov, ktorých spracúvanie je všeobecne zakázané, nakoľko sa týkajú zdravotného stavu dotknutej osoby a ktoré som ak dotknutá osoba dobrovoľne poskytla prevádzkovateľovi v rámci účinkovania v diskusii, ak tieto údaje budú predmetom diskusie realizovanej v rámci TV Doktor;
 • údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla v súvislosti s jej účasťou na diskusii realizovanej v rámci TV Doktor sú zároveň nevyhnutnou podmienkou plnenia zmluvy o podaní výkonu fyzickej osoby, ktorú som ako dotknutá osoba (účinkujúci) uzatvorila so spoločnosťou FLOK ako prevádzkovateľom služby TV Doktor.

III. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov spoločnosti Flok s.r.o.. Spoločnosť Flok s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť Flok s.r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 3. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje právo namietať e-mailom na info@tvdoktor.sk, alebo písomne, na kontaktné adresy spoločnosti Flok s.r.o.

S úctou

                     TV Doktor