doc. et doc. MUDr. Kubíková Eliška PhD., MPH

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

LF UK v Bratislave, doktor medicíny 27.5.1986, kandidát lekárskych vied (CSc.) evid. číslo 133 77 v odbore 51-08-9 chirurgia od-do: 1990-1995 
Názov dizertačnej práce: Liečba Ewingovho sarkómu u detí (Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta)

Od roku 2001 docent v odbore sociálna práca
Názov habilitačnej prednášky: Etické aspekty malignít u detí (Trnavská Univerzita v Trnave)

Od roku 2010 docent v odbore chirurgia
Názov habilitačnej práce: Orto a patomorfológia apendix vemiformis (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

doc. et doc. MUDr. Kubíková Eliška PhD., MPH

Ďalšie vzdelávanie :

27. 10. 1989 špecializácia v odbore chirurgia
7. 1. 1993 špecializácia v odbore klinická onkológia
19. 3. 2018 špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie
júl 2020 titul MPH 

Priebeh zamestnaní: 

  • Od roku 1986-1991 Klinika pediatrickej chirurgie LF UK a DFN v Bratislave ako asistent, 
  • Od roku 1989 ako odborný asistent,

Názov a adresa zamestnávateľa: Detská fakultná nemocnica, Duklianska ul.4  a Lekárska fakulta UK, Špitálska 23, Bratislava

  • ­Od roku 1991-1993 Detská onkologická klinika Detskej fakultnej nemocnice ako chirurg – onkológ

Názov a adresa zamestnávateľa: Detská fakultná nemocnica, Limbova 1, 816 01  Bratislava

  • Od roku 1994-2004 Detská chirurgická ambulancia ako detský chirurg a konziliár pre JIRS a pre oddelenie nedonosených novorodencov

Názov a adresa zamestnávateľa: Nemocnica Staré Mesto, Bezručova 5,811 09 Bratislava

       Od roku 2005 až doteraz:

Pracovné zaradenie:

Odborná asistentka Anatomického ústavu od roku 2005, 
od roku 2010 docentka na Anatomickom ústave LFUK, prednostka Anatomického ústavu LFUK,  2010 študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1.-3.r, 
Od roku 2013 študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  pre 1.-6.ročník.   
Od roku 2014 opätovne cez výberové konanie prednostka Anatomického ústavu LFUK 
od roku 2015 študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre kvalitu a modernizáciu štúdia v slovenskom jazyku v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
Od roku 2010 študijná prodekanka UTV v Bratislave – odbor geriatria. 
Od roku 2016 - 0,050 úväzok v ÚNB Bratislava, II. chir. kl. NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Od roku 1986-1991 Klinika pediatrickej chirurgie LFUK a DFN v Bratislave ako asistent,
Od roku 1989 ako odborný asistent.
Odborná asistentka Anatomického ústavu od roku 2005, 
Od roku 2010 docentka na Anatomickom ústave LFUK, prednostka Anatomického ústavu LFUK 2010, 
študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1.-3.r. 
Od roku 2013 študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 1.-6.ročník.     
Od roku 2014 opätovne cez výberové konanie prednostka Anatomického ústavu LFUK 
Od roku 2015 študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre kvalitu a modernizáciu štúdia v slovenskom jazyku v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
Od roku 2010 – študijná prodekanka UTV v Bratislave – odbor geriatria.
Od  r. 2014 vedenie stáží z chirurgie v NSP sv. Cyrila a Metoda, II. chirurgická klinika, Antolská ul.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Chirurgia, klinická onkológia, anatómia

manažment a financovanie v zdravotníctve

Publikačná činnosť :

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 276):

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (4)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (25)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (10)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (73)
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (16)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (28)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (42)
AFL Postery z domácich konferencií (17)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (8)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (3)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (1)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (11)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (10)

Štatistika ohlasov (161):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (112)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (2)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (28)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (19)

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu :

2013 – Slovenka roka, víťazka v kategórií zdravotníctvo a absolútna Slovenka roka 2013
2013 – diplom rektora Univerzity Komenského za výchovno-vzdelávaciu činnosť a riadiacu činnosť na LFUK, ako i záslužnú vedecko-výskumnú činnosť či modernizáciu štúdia
2013 – zaradenie do životopisnej encyklopédie WHO is WHO osobností v Slovenskej republike
2014 – cena rektora ako školiteľke za najlepšiu diplomovú prácu
2015 – osobnosť Bratislavy v kategórií zdravotníctvo
2015 – zaradenie do Oxfordskej encyklopédie významných osobností
2018 – cena od The Hungarian Medical Association of  America, Sarasota, oct. 2018
Čestný občan rodnej obce pri 880. výročí zmienky o Košútoch /20. júna 2019/
European Institute Prague, garantované Anglickou kráľovskou akadémiou, titul MPH získané v roku 2020, zároveň garant pre študijný program MPH
Členka poroty v projekte Veľvyslanectvo mladých
Členka poroty Slovenka roka

Súvisiace videá

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".