Fetálna medicína

Sezóna 1 - Epizóda 7

13.06.2023

Fetálna medicína je zameraná na diagnostiku a liečbu problémov a chorôb, ktoré ovplyvňujú plod a placentu (a teda aj tehotnú ženu) počas tehotenstva. Sem patrí aj sledovanie vývoja plodu a monitorovanie jeho zdravia.

Tu je niekoľko hlavných oblastí, ktoré spadajú do fetálnej medicíny:

  1. Prenatálna diagnostika: Zahŕňa rôzne metódy na diagnostiku chromozomálnych a genetických porúch plodu, ako sú napríklad amniocentéza, vzorkovanie trofoblastu, choriová biopsia, fetálna ultrasonografia a fetálna magnetická rezonancia.

  2. Monitorovanie rastu a vývoja plodu: Sledovanie rastu a vývoja plodu je dôležité na odhalenie prípadných odchýlok alebo oneskorení. Používa sa ultrasonografia, aby sa merali parametre, ako je veľkosť hlavičky, dĺžka stehenného kosti, objem plodovej vody atď.

  3. Diagnóza a liečba fetálnych chorôb: Fetálna medicína zahŕňa diagnostiku a liečbu chorôb, ktoré sa vyskytujú u plodu počas tehotenstva. Sem patrí napríklad liečba fetálnej anémie, fetalného srdcového rytmu, fetálnej infekcie, zákroky na liečbu vybraných porúch a ochorení plodu.

  4. Screening na vrodené poruchy: V rámci fetálnej medicíny sa môže vykonávať screening na vrodené poruchy, ako sú napríklad trizómie (napr. Downov syndróm), neurálna rúra defektov a iné vývojové poruchy. Sem patria aj testy s využitím krvi matky, ako sú napríklad kombinovaný test alebo testy na sledovanie voľnej DNA plodu v materskej krvi.

  5. Liečba a starostlivosť o matku: Okrem sledovania a liečby plodu sa fetálna medicína zameriava aj na starostlivosť o tehotnú ženu, predovšetkým v prípade, keď existujú rizikové faktory alebo problémy, ktoré môžu ovplyvniť tehotenstvo.

Fetálna medicína sa vykonáva v špecializovaných zdravotníckych centrách a zahŕňa tím odborníkov, ako sú fetálni lekári, ultrasonografisti, genetici, perinatológovia a ďalší odborníci. 

Pokračujúci tím odborníkov v fetálnej medicíne spolupracuje na poskytovaní komplexnej starostlivosti a liečbe. Ich úlohou je sledovať vývoj tehotenstva, identifikovať potenciálne problémy a poskytnúť vhodné diagnostické a terapeutické možnosti. Ďalšie činnosti a zákroky, ktoré môžu spadať do oblasti fetálnej medicíny, zahŕňajú:

  • Fetálna terapia: Niektoré zdravotné stavy alebo poruchy plodu môžu byť liečiteľné alebo riaditeľné ešte pred narodením. Tieto zákroky sa nazývajú fetálne terapie a môžu zahŕňať napríklad fetálnu chirurgiu, liečbu liekmi pri určitých chorobách, transfúzie krvi pre plody s anémiou atď.

  • Genetické poradenstvo: Genetické poradenstvo je dôležitou súčasťou fetálnej medicíny. Pomáha tehotným ženám a rodinám porozumieť genetickým rizikám a testovaniu, poskytuje informácie o dedičných poruchách a pomáha rozhodovať o možnostiach liečby a manažmente rizík.

  • Komplikácie tehotenstva: Fetálna medicína sa zaoberá aj rôznymi komplikáciami tehotenstva, ako sú preeklampsia, gestačný diabetes, fetálna rastová obmedzenosť a iné. Cieľom je identifikovať tieto komplikácie čo najskôr, monitorovať ich priebeh a zabezpečiť primeranú starostlivosť pre matku a plod.

  • Pôrodná starostlivosť: Fetálni lekári a tím fetálnej medicíny sú často prítomní pri pôrode, najmä ak existujú zdravotné problémy alebo riziká pre plod. Ich úlohou je poskytnúť odbornú starostlivosť a riadenie počas pôrodu, aby sa minimalizovalo riziko pre matku a plod.

Cieľom fetálnej medicíny je zlepšiť výsledky tehotenstva a zdravie plodu prostredníctvom diagnostiky, liečby a starostlivosti. Je dôležité, aby sa poskytovala v súčinnosti s pôrodníkmi, gynekológmi a ďalšími odborníkmi, aby sa dosiahol optimálny výsledok pre matku a dieťa.

Hosťom Ordinácie s MUDr. eliškou bol doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. z II. Gynekologicko–pôrodníckej kliniky LFUK a UNB.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".