HIV

10.07.2023

Infekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) je pohlavne prenosná choroba. HIV bol prvýkrát rozpoznaný začiatkom 80-tych rokov v Spojených štátoch, keď sa u homosexuálov prejavil nezvyčajný zápal pľúc spôsobený Pneumocystis carinii (teraz Pneumocystis jiroveci), ale jeho pôvod siaha až do Afriky. Od svojho objavenia v 80. rokoch 20. storočia choroba postihla milióny ľudí na celom svete. 

Väčšina infikovaných osôb zostáva asymptomatická ešte roky po získaní HIV, ale ako sa imunitná funkcia znižuje, objavujú sa klinické prejavy nezvyčajných infekcií. Liečba HIV sa za posledné dve desaťročia dramaticky zlepšila s výrazne zvýšenou antivírusovou účinnosťou, zníženým zaťažením tabletkami a zlepšenými profilmi vedľajších účinkov liekov.

Vďaka týmto zlepšeným liečebným postupom sa úmrtnosť na HIV výrazne znížila. Pre väčšinu postihnutých osôb je HIV v súčasnosti liečené ako chronické ochorenie. Napriek týmto pokrokom zostáva HIV celosvetovo ničivou chorobou a na kontrolu epidémie sú stále potrebné programy agresívnej liečby a prevencie.  

HIV môže byť vrodené, ak vírus prejde placentou. K vysokému riziku prenosu infekcie z matky na dieťa prispieva niekoľko faktorov vrátane:

 • Vysoká vírusová záťaž počas tehotenstva
 • Akútna infekcia HIV
 • Žiadna antiretrovírusová terapia
 • Známy vírus rezistentný voči antiretrovírusovým liekom
 • Prítomnosť ulceróznych pohlavne prenosných chorôb, ako je herpes
 • Používanie klieští alebo iných pomôcok počas pôrodu 
 • Celosvetový prenos HIV sa primárne uskutočňuje sexuálnym stykom, ale stále dochádza k vertikálnemu prenosu (počas pôrodu), väčšinou v prostredí s obmedzenými zdrojmi. 

Pred rokom 1985 bola transfúzia krvných produktov rizikovým faktorom pre prenos HIV. Transfúzia už nie je rizikovým faktorom na Slovensku, ale významná časť svetového zásobovania krvou stále nie je rutinne vyšetrovaná na krvou prenosné patogény a transfúzia krvných produktov zostáva rizikovým faktorom infekcie.

HIV je aj naďalej hlavným globálnym problémom verejného zdravia a doteraz si vyžiadal 36,3 milióna životov. Na infekciu HIV neexistuje žiadny liek. S rastúcim prístupom k účinnej prevencii, diagnostike, liečbe a starostlivosti o HIV, vrátane oportúnnych infekcií, sa však infekcia HIV stala zvládnuteľným chronickým zdravotným stavom, ktorý ľuďom s HIV umožňuje viesť dlhý život. 

V roku 2020 bol na Slovensku zaznamenaný najvyšší výskyt nových prípadov. Celkovo (cudzinci, občania SR) bolo diagnostikovaných 110 nových prípadov. Od 1.1. 2021 do 31.6. 2021 bolo novodiagnostikovaných 43 prípadov ( 38 mužov, 5 žien). Najviac HIV infikovaných žije vo veľkých mestách a dlhodobo je najvyšší počet v Bratislavskom kraji. 

Príznaky 

Akútna infekcia je definovaná ako prvých niekoľko týždňov infekcie HIV až do objavenia sa protilátok proti HIV (sérokonverzia), ktorá sa zvyčajne vyskytuje okolo štvrtého týždňa po nákaze. V súčasnosti je známe, že 50–90 % infikovaných jedincov má súbor klinických prejavov nazývaných akútny retrovírusový syndróm (ARS), ktorý sa zvyčajne vyskytuje medzi prvým a tretím týždňom po infekcii. Má veľmi pestrú škálu klinických príznakov. V tretine prípadov sa ARS môže prejaviť ako syndróm podobný mononukleóze (príznaky akútneho vírusového syndrómu: horúčka, adenopatia, kožný, slizničný exantém, faryngitída, myalgia, artralgia, hnačka, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie a hepatosplenomegália). Kožné slizničné lézie sú malé aftové vredy, ktoré možno pozorovať v ústach, konečníku a genitáliách. Spolu s virémiou dochádza k prudkému poklesu CD4 lymfocytov.  

 1. Asymptomatická alebo latentná fáza: 3–12 týždňov od začiatku infekcie u väčšiny pacientov dôjde k sérokonverzii. Anti-HIV humorálna imunita čiastočne zastavuje replikáciu vírusu, čo spôsobuje pokles virémie a zvýšenie hladiny CD4, nikdy však nie na predchádzajúce normálne hladiny. Táto fáza môže trvať 2 až 20 rokov (v priemere 10 rokov) a vo všeobecnosti je počet CD4 vyšší ako 350 buniek/mm3.
 2. Symptomatická fáza: Je charakterizovaná miernym až stredne ťažkým oslabením imunity so zvýšenou frekvenciou prejavov niektorých chorôb, ako sú bakteriálne, plesňové a bežné protozoálne infekcie v komunite a dokonca aj neoplázie. Bez liečby dochádza k progresívnemu poklesu CD4, čo viedie k silnej imunosupresii a vzniku závažných oportúnnych ochorení, ktoré definujú syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS). Táto fáza má rôzne trvanie a môže viesť pri neliečení k úmrtiu pacienta. 

Opis klinického delenia HIV infekcie:

Klické delenie

 

N

asymptomatické

A

Mierne symptomatické

 • Generalizovaná lymfadenopatia
 • Hepatosplenomegália
 • Rekurentná sinopulmonálna infekcia
 • Dermatitída
 • parotitída

B

Závažnejšie symptomatické

 • lymfoidná intersticiálna pneumónia
 • leukopénia, anémia, trombocytopénia
 • invazívna bakteriálna infekcia
 • chronická hnačka
 • rekurentná alebo nezvyčajná vírusová infekcia

C

Závažne symptomatické

 • ochorenia súvisiace s AIDS (pneumocystová pneumónia, diseminovaná TBC...)
 • mnohopočetná alebo opakujúca sa závažná bakteriálna infekcia

Diagnostika 

Test na HIV je veľmi špecifický a citlivý. Zisťuje sa v krvi testovaného človeka prítomnosť protilátok proti vírusu HIV. Lieky jeho výsledok neovplyvňujú. Na Slovensku sa nachádza viacero miest, kde je možné testovanie podstúpiť bezplatne a anonymne. Test sa odporúča vykonať minimálne 3 mesiace po rizikovom správaní. V opačnom prípade môže vyjsť falošne negatívny výsledok. 

Liečba

HIV je nevyliečiteľná, no riešiteľná choroba. Antiretrovírusovú liečbu je nevyhnutné začať čo najskôr u všetkých jedincov s potvrdenou diagnózou. S terapiou sa môže začať aj u asymptomatických jedincov s dobrou imunitou, čo obmedzuje prenos infekcie. Včasnosť liečby tiež odďaľuje rozpad imunitného systému a znižuje zápalový proces vyvolaný HIV.

Na liečbu HIV sú potrebné aspoň tri kombinované antiretrovírusové lieky. Liečba je komplexná a vyžaduje si lekársky dohľad, aby sa posúdila adaptácia organizmu na liečbu, jej vedľajšie účinky. Dobrý multidisciplinárny monitoring môže udržať ochorenie pod kontrolou niekoľko rokov. Na tomto monitorovaní sa musí aktívne podieľať pacient, jeho rodinní príslušníci a sexuálni partneri. Podľa svojich možností a modelu podávania liekov má každá krajina terapeutické protokoly týkajúce sa počiatočnej schémy, liekov používaných pri koinfekciách, ako je tuberkulóza a vírusová hepatitída. 

Existuje veľké množstvo výskumov o AIDS, každý rok vznikajú údaje, ktoré často upravujú postupy.

Prevencia

Ochorenie podlieha povinnému hláseniu. Nenahlásenie a šírenie ochorenia je trestné. Jednotlivci môžu znížiť riziko infekcie HIV obmedzením vystavenia rizikovým faktorom. Kľúčové prístupy k prevencii HIV, ktoré sa často používajú v kombinácii, zahŕňajú:

 • používanie mužských a ženských kondómov

 • testovanie a poradenstvo pre HIV a pohlavne prenosné choroby

 • testovanie a poradenstvo v súvislosti so starostlivosťou o tuberkulózu (TBC)

 • používanie antiretrovírusových liekov na prevenciu

 • znižovanie škôd pre ľudí, ktorí si injekčne aplikujú drogy

 • eliminácia prenosu HIV z matky na dieťa