Mgr. Hozlárová Lívia

Kvalifikácia

05/2019: ukončenie špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Písomná práca k špecializačnej skúške: Orálne zlozvyky u detí predškolského veku 

Mgr. Hozlárová Lívia

2014: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Klinická logopédia, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2013: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2008 – 2013: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia

Priebeh doterajšej praxe

2019: Logopédia Nitra s.r.o, klinický logopéd, plný úväzok 

2013 – 2019: Logopédia Nitra s.r.o., logopéd, plný úväzok

2012 – 2013: Mgr. Katarína Melicháreková- Ambulancia klinickej logopédie, logopéd

Odborné aktivity

2011 – ŠVOUČ práca, téma: Porozumenie viet – výkony dospelej intaktnej populácie

6/2011 – testovanie deti školského veku Testom porozumenia viet, výskum Katedry logopédie PdFUK zameraný na porozumenie viet u detí intaktných a detí s dyslexiou

Ďalšie vzdelávanie

„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.“
Termín: 27.5.2011
Lektor: PaedDr. Zita Sümegiová
Organizátor: Dialóg, s.r.o., Bratislava

„Myofunkčná terapia – Dysfunkcia orofaciálneho svalstva v detskom a dospelom veku“
Termín: 14.2.-15.2.2014
Organizátor: Logopédia s.r.o, Šustekova 2, Bratislava

„Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku“
Termín: 20.2.-21.2.2015
Organizátor: Logopédia s.r.o, Šustekova 2, Bratislava

„ABA Workshop – Postupy efektívneho učenia a učenie prvých zručností u ranných študentov“
Termín: 27.2.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„ABA Workshop – Učenie receptívnej identifikácie a receptívnych inštrukcií u ranných študentov“
Termín: 22.5.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„Augmentatívna a alternatívna komunikácia“
Termín: 23.5.2015
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava

„Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách“
Termín: 28.5.2015
Organizátor: Lenoris, n.o Trnava

„ABA Workshop – Rozvíjanie hry a hrových zručností u detí s diagnózou autizmu“
Termín: 12.6.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„Správanie a vplyv prostredia na správanie“
Termín: 23.9.2015
Organizátor: ACVA o.z. Akademické centrum pre výskum autizmu
Prednášajúci: Mgr. Ivana Trellová, BCBA

„Kurz raná intervencia“
Termín: 7.11. 2015
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Svetlana Kapálková, PhD, Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Zlatica Hoppanová, Mgr. Michaela Hrmová, Mgr. Lucia Palugayová, Mgr. Alexandra Pyšná, Mgr. Oľga Tokárová, PhD. 

„Školský program INPP“
Termín: 3-4.2. 2016
Organizátor: Centrum AVARE
Prednášajúci: Mgr. Katarína Sipos

„Balbutologické sympózium spojené s workshopom“
Termín: 23-24.3.2017
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

„Hlasová výchova a technika mluvního projevu“
Termín: 25. 3. 2017
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Regina Szymiková, PhD. 

„Sympózium Poruchy prehĺtania – Dysfágia“
Termín: 7-8.4.2017
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENTstudio, o.z.

„Intervencia pri zajakovosti“
Termín: 25. 11. 2017
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Michaela Hrmová Adamiková

„III.Klinicko – logopedické sympozium: Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie“
Termín: 22-23.6.2018
Organizátor: Asociacie klinických logopedů ČR, Česká asociace ergoterapeutů ČR, Asociace klinických psychologů ČR, 

„Holistický pohľad na dieťa od 0-36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko – logopedickej intervencie“
Termín: 21.9.2018
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita
Prednášajúci: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., PhDr. Zuzana Vicenová

„Využitie Analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS“
Termín: 14-15.3.2019
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov,  Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra klinickej logopédie SZU
Prednášajúci: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

„Sympózium 12 hlavových nervov“
Termín: 26- 27.4. 2019
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENTstudio, o.z.

 „Vplyv príjmu potravy na rozvoj orálnych funkcií“
Termín: 25-26.10.2019
Organizátor: Logopédia s.r.o, : Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku

„Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS“
Termín: 7.-8.11.2019
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta