Pľúcna embólia

Pľúcna embólia (PE) je jedným z relatívne častých a závažných ochorení kardiovaskulárneho systému. Pľúcna embólia je najčastejšie spôsobená tromboembolickou obštrukciou pľúcneho krvného riečiska, ktorá môže viesť k život ohrozujúcemu pravostrannému srdcovému zlyhaniu. Zdrojom pľúcnej embólie je v 85 - 90% prípadoch hlboká žilová trombóza dolných končatín. Pľúcna embólia môže byť vzácne spôsobená aj inou príčinou - tuková, septická, nádorová alebo vzduchová embólia. 

Hlboká žilová trombóza a pľúcna embólia sú súčasťou žilovej tromboembolickej choroby, ktorá predstavuje tretiu najčastejšiu kardiovaskulárnu chorobu, s celkovou ročnou incidenciou 100 - 200 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Je to jedna z hlavných príčin mortality, morbidity a hospitalizácie v Európe. 

Rizikové faktory 

Existuje mnoho rizikových faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku pľúcnej embólie. Rozdeľujeme ich do troch skupín:

 

  1. silne závažné rizikové faktory - zlomenina dolnej končatiny, hospitalizácia kvôli srdcovému zlyhávaniu alebo fibriláciu alebo flutter predsiení (arytmie), náhrada bedrového alebo kolenného kĺbu, ťažká trauma, infarkt myokardu, predchádzajúce žilové tromboembolické ochorenie, poranenie miechy, fajčenie.
  2. stredne závažné rizikové faktory - artroskopická operácia kolena, autoimunitné ochorenia, transfúzia krvi, centrálna žilová trombóza, chemoterapia, respiračné alebo kardiálne zlyhávanie, hormonálna liečba, látky stimulujúce erytropoézu (tvorbu červených krviniek), umelé oplodnenie, infekčné ochorenie (hlavne HIV, pneumónia a infekcia močových ciest), nádorové ochorenie, hormonálna antikoncepcia, cievna mozgová príhoda, popôrodné obdobie, trombofília.
  3. slabé rizikové faktory - kľud na lôžku viac ako 3 dni, diabetes mellitus, hypertenzia, dlhodobé sedenie (dlhé lety), pokročilý vek, laparoskopický výkon, obezita, gravidita, varixy, dehydratácia. 

Klinické prejavy 

Najčastejšie príznaky pľúcnej embólie:

  • dušnosť, kašeľ
  • bolesť na hrudníku, zrýchlený pulz
  • presynkopa alebo prechodná strata vedomia
  • vykašliavanie krvi (hemoptýza)
  • hypotenzia

Komplikácie - srdcové zlyhanie, pľúcna hypertenzia, smrť. 

Diagnostika 

Klinické prejavy bývajú príliš nešpecifické, preto určujeme pre diagnostiku takzvané Wellsove skóre alebo revidované ženevské skóre. EKG vyšetrenie je neoddeliteľnou súčasť vyšetrenia pacienta s podozrením na akútnu pľúcnu embóliu. Nízka senzitivita EKG v diagnostike PE je dôvod, kvôli čomu je EKG využívané skôr na vylúčenie iných možností ťažkostí. Z laboratórnych príčin využívame vyšetrenie D - dimérov. V prvom kontakte sú cenným nástrojom k vylúčeniu pľúcnej embólie u pacientov s nízkou alebo strednou pravdepodobnosťou. Ak sú D - diméry negatívne, je možné vylúčiť pľúcnu embóliu. 

Zo zobrazovacích metód využívame multidetektorovú CT - angiografiu (MDCTA), je to metóda voľby pre zobrazenie pľúcneho cievneho riečiska. Ďalej sa využíva RTG snímkovanie alebo ventilačno perfúzny scan. Môžeme využiť aj transtorakálne echokardiografické vyšetrenie, hlavne u vysoko rizikových pacientov.  

Terapia 

Terapia v prednemocnicčnej starostlivosti je zameraná predovšetkým na hemodynamicky nestabilných pacientov. Primárnym liečebným cieľom je zaistenie adekvátneho prístupu kyslíku a stabilizovanie hemodynamických parametrov. Porucha vedomia a zlyhanie dýchania je indikácia k endotracheálnej intubácii a napojenie pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu. 

Využíva sa terapia proti nadmernému zrážaniu krvi. V prípade potreby je možné lieky na riedenie krvi podať aj priamo do žily. Výnimočne je možné zrazeninu odstrániť aj chirurgicky. Takýto postup sa nazýva ako pulmonálna embolektómia, bez použitia mimotelového obehu podľa Trendelenburga alebo Mariona. Vykonáva sa na kardiochirurgickom pracovisku. Dôležitá je podporná terapia pridružených ťažkostí a celkového klinického priebehu pomocou podávania kyslíka a liekov na podporu srdcovej činnosti.