Dýchavičnosť (Dyspnoe)

28.02.2024

Dýchavičnosť alebo odborne nazývané dyspnoe je príznak, ktorý môže sprevádzať množstvo závažných ochorení. Je to termín, ktorý sa používa na opis subjektívnych ťažkostí v zmysle sťaženého dýchania alebo pocitom nedostatku vzduchu. Môže vzniknúť akútne z hodiny na hodinu alebo chronicky počas týždňov. Nemusí ísť vždy o organické ochorenie ale môže sa jednať o psychicky navodené dyspnoe. Pri nezlepšujúcom sa stave je vždy nutné navštíviť lekára za účelom diagnostiky a liečby.

Príčiny

Pôvod dýchavičnosti môžeme rozdeliť na dve hlavné kategórie a to respiračné a kardiovaskulárne. Respiračný systém pozostáva z dychového centra, z dýchacej sústavy, alveolov a kapilár cez ktoré prebieha výmena plynov z kyslíka na oxid uhličitý. Porucha dýchania môže nastať na ktorejkoľvek úrovni dýchacej sústavy. Pod kardiovaskulárnymi príčinami rozumieme zlyhanie na úrovni srdca ako pumpy, ale aj na úrovni červených krviniek v prípade anémie alebo chudokrvnosti. Mechanizmus vzniku dýchavičnosti je odpoveď organizmu na neokysličenie tkanív a orgánov a následná stimulácia dychového centra. 

Najčastejšie príčiny akútnej dýchavičnosti sú:

 • Akútny infarkt myokardu
 • Akútne zlyhanie srdca
 • Srdcová tamponáda
 • Bronchospazmus alebo zúženie priedušiek napr. pri astme alebo alergickej reakcii
 • Pľúcna embólia 
 • Pneumotorax
 • Pľúcne infekcie ako bronchitída alebo zápal pľúc
 • Obštrukcia na úrovni horných dýchacích ciest  v prípade aspirácie, anafylaxie, laryngitídy
 • Akútne zhoršenie chronických pľúcnych ochorení
 • Poruchy centrálnej nervovej sústavy
 • Úzkosť

Najčastejšie príčiny chronickej dýchavičnosti sú:

 • Obštrukcia na úrovni dýchacích ciest – napr. nádory
 • Astma bronchiale
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Intersticiálne pľúcne ochorenie 
 • Kyfoskolióza
 • Tehotenstvo
 • Masívna obezita
 • Brušná hernia
 • Ascites
 • Venózna trombóza
 • Pľúcna hypertenzia
 • Arytmia
 • Srdcové zlyhávanie
 • Kardiomyopatie
 • Dysfunkcia srdcových chlopní
 • Neurologické ochorenia – amyotrofická laterálna skleróza
 • Anémia
 • Metabolické ochorenia
 • Ochorenia obličiek
 • Ochorenia štítnej žľazy 
 • Syndróm spánkového apnoe

Klinický prejav 

Akútne vzniknutá dýchavičnosť môže byť súčasťou život ohrozujúceho stavu a zvyčajne vyžaduje akútnu lekársku starostlivosť. Závažnosť ukazuje pulz nad 120/min, dychová frekvencia nad 30/min, saturácia kyslíkom pod 90%, zapájanie pomocných dychových svalov, ťažkosti s rozprávaním, stridor, pískanie na hrudníku, asymetrické dýchanie, omodrávanie až strata vedomia. 

Diagnostika

Záleží od klinického prejavu a rýchlosti vzniknutých ťažkostí. Pri život ohrozujúcich stavoch sa najprv zaisťujú vitálne funkcie a dostatočné okysličenie organizmu. Správne odobraná anamnéza a klinické vyšetrenie by malo naviesť na rozlíšenie kardiovaskulárnej či respiračnej príčiny ťažkostí. Odlišuje sa či ide o namáhavé alebo pokojové dyspnoe, či sú ťažkosti pri výdychu alebo nádychu. Ak sú ťažkosti v ľahu a pacientovi sa polepší v stoji ide o tzv. ortopnoe a to svedčí pre srdcové zlyhávanie. Podľa predpokladanej príčiny sa realizuje EKG vyšetrenie, RTG alebo CT hrudníka. V laboratórnych parametroch sa sledujú hodnoty krvného obrazu, množstvo červených krviniek, biochemické parametre, hormóny štítnej žľazy, krvné plyny, srdcové markery. V širšej diagnostike pri podozrení na astmu sa pristupuje k spirometrii, pri podozrení na srdcové ochorenia k echokardiografii alebo záťažovým testom.

Liečba

Sa v prvom rade sústreďuje na dostatočné okysličovanie organizmu a lieči sa príčina vzniku dýchavičnosti. V prípade potreby sa uvoľňujú dýchacie cesty či už mechanicky alebo medikamentózne, pri poklese saturácie kyslíkom sa aplikuje oxygenoterapia cez masku, v najťažších prípadoch sa pristupuje k endotracheálnej intubácii. Pri akútnom infarkte myokardu sa pacient nasmeruje na špecifické pracovisko kde sa realizuje akútna koronárna intervencia. Pri chronických ochoreniach a chronicky vzniknutom dyspnoe má pacient naordinovanú chronickú terapiu napr. na srdcové zlyhávanie alebo bronchodilatancia vo forme sprejov pri astme. Dôležité sú aj režimové opatrenia ako zdravá životospráva, veku a diagnóze primeraný pohyb, nefajčiť a pravidelne navštevovať preventívne prehliadky.