Artériová hypertenzia (AH)

Alebo inak povedané vysoký krvný tlak, patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, vrátane mozgovej cirkulácie. Je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mmHg a je to zároveň hranica, kedy prevyšuje benefit liečby nad jej rizikami. V Európskej dospelej populácii je prevalencia AH 30-45 %. Muži sú postihnutí 1,2 x častejšie ako ženy. Výskyt sa s s vekom zvyšuje, nad 60 rokov je prevalencia nad 60 %.

Rozlišujeme AH primárnu (esenciálna), ktorá je dominantnejšia v prevahe výskytu (90 %) a príčinu jej vzniku nepoznáme a sekundárnu, kedy je artériová hypertenzia podmienená iným ochorením.

Klasifikácia

Podľa najnovších odporúčaní (2018) hodnoty krvného tlaku klasifikujeme do štyroch základných kategórií:

 • Optimálny tlak
 • Normálny tlak
 • Vyšší normálny tlak
 • Artériová hypertenzia 1. až 3. stupňa

Existuje ešte tzv. syndróm bieleho plášťa, ide o pomerne častý jav, kedy sa strach a nervozita zo zdravotníckeho prostredia a personálu prejaví práve zvýšením krvného tlaku.

Kategória hypertenzie

Systolický tlak (mmHg)

 

Diastolický tlak (mmHg)

Optimálny tlak

              do 120

      a

                   do 80

Normálny tlak

             120-129

  a/alebo

                   80-84

Vyšší normálny tlak

             130-139

  a/alebo

 

                   85-89

AH 1. stupňa

             140-159

  a/alebo

 

                   90-99

AH 2. stupňa

             160-179

  a/alebo

 

                 100-109

AH 3. stupňa

              nad 80

  a/alebo

 

                 nad 110

Izolovaná systolická hypertenzia

              nad 140

       a

                  nad 90

 Rizikové faktory:

 • Vek
 • Nadváha/obezita
 • Výskyt hypertenzie v rodine
 • Nadmerný príjem soli
 • Nadmerné užívanie alkoholu
 • Stres
 • Fajčenie

Klinický obraz

Je veľmi variabilný, v závislosti od stupňa, prípadne od pridruženého orgánového poškodenia a značná časť pacientov nemusí mať príznaky žiadne. Často sa hovorí, že AH nebolí a to je na nej práve také nebezpečné, pretože pacienta mnohokrát neobťažuje a nemá potrebu vyhľadať lekára. Medzi príznaky AH môžeme zaradiť:

 • Bolesť hlavy
 • Búšenie srdca
 • Závraty
 • Zhoršené videnie
 • Nevoľnosť

Screeningové vyšetrenie 

Využíva sa na skoré zachytenie rizikových faktorov a prípadné orgánové poškodenie, ktoré sa ešte klinicky neprejavuje. Prebieha v ambulancii všeobecného lekára počas preventívnej prehliadky.

Diagnostika

Základom diagnostiky je meranie krvného tlaku v ordinácii všeobecného lekára, vhodné je aj domáce meranie. V prípade nutnosti je možné využiť aj 24 hodinové meranie, ide o tzv. Holter monitoring. Meranie krvného tlaku má určité zásady, aby nedošlo k nad diagnostikovaniu AH. 

Zásady merania krvného tlaku:

 • TK sa meria aspoň 10 minút po príchode do ambulancie
 • Miestnosť má byť primeranej teploty
 • Meranie prebieha v sede na hornej končatine s voľne podloženým predklaktím vo výške srdca
 • Ak ide o 1. meranie, tak  meranie sa vystrieda na oboch končatinách
 • Nesmú byť prekrížené dolné končatiny
 • Meranie opakujeme 3x, s odstupmi a výsledný tlak je priemer 2. a 3. hodnoty
 • Dostatočne veľká manžeta

Liečba:

 1. zníženie telesnej hmotnosti s nadváhou a obezitou, obmedzenie soli do 5g/deň, dostatočná telesná aktivita (30-45 minút / 4-5x týždenne), obmedzenie alkoholu, prestať fajčiť, zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny, skonzultovať užívané lieky s lekárom, vyhýbať sa stresu.
 2. na liečbu hypertenzie sa využíva skupina liečiv označovaných ako antihypertenzíva. V dnešnej dobe už predstavuje veľmi pestrú paletu liečiv, ktoré sa od seba líšia v mechanizme účinku a prítomnosti nežiadúcich účinkov. Medzi základné skupiny zaraďujeme:
 • ACE inhibítory (Perindopril)
 • Beta - blokátory (Carvedilol)
 • Blokátory vápnikových kanálov  (Amplodipín)
 • Diuretiká (Furosemid)

Dôležité je si uvedomiť, že účinný liek na artériovú hypertenziu je ten, ktorý je užitý.