Budeme si za zdravotnú starostlivosť doplácať?

Sezóna 1 - Epizóda 10

Ďalšia epizóda »

Slovenské zdravotníctvo nemá dostatok lekárov a ambulantná aj nemocničná sféra už dlhodobo trpia nedofinancovaním. Financovanie je realizované prostredníctvom zdravotných poisťovní z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Podmienky úhrad za realizované výkony sa dohadujú prostredníctvom zmlúv. Výška úhrad však málokedy zohľadňuje reálne náklady.

V súčasnosti je na Slovensku priemerné vekové rozloženie lekárov okolo 56-57 rokov, pričom tretina je už v dôchodkovom veku. Na zabezpečenie a udržanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti Slovensko nemôže stratiť ani jednu ambulanciu. Najčastejším dôvodom, prečo mnohí lekári končia svoje praxe, alebo odchádzajú, je znechutenie z neriešenia problémov lekárov. A za odchádzajúcich nemáme náhradu. Mladší kolegovia totiž nemajú záujem pracovať za takto nastavených podmienok.

Aj preto sa Slovenská lekárska komora obrátila listom na predsedu Vlády SR a na ministra zdravotníctva SR so žiadosťou o stretnutie. Chcú nielen diskutovať, ale ponúknuť aj riešenia. Tie sú zhrnuté v materiáli Koncepcia zdravotníctva podľa SLK.

SLK preto žiada:

  1. Okamžitý presun dostatočného objemu financií v kapitole rozpočtu pre zdravotníctvo na vykrytie nákladov na prevádzku ambulancií. V súčasnosti je určený limit navýšenia pre ambulantný sektor vo výške 6%. Žiadame jeho navýšenie minimálne na 26 % - teda minimálne na úroveň nemocnícPožadujeme, aby zdravotné poisťovne pri uzatváraní zmlúv zohľadnili minimálnu hodinovú cenu práce ambulancie, ktorá bola vyrátaná na úrovni 90 eur za hodinu s primeraným navýšením nákladov na energie.

  2. Žiadameaby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti boli zaradení medzi zraniteľných odberateľov energií. 

  3. V tejto súvislosti pripomíname, že SLK spoločne s MZ SR pracuje na nacenení celého spektra ambulantných výkonov, ktoré bude vyjadrovať ich reálne ceny. V najbližších dňoch by malo byť podpísané Memorandum medzi SLK, MZ SR a poisťovňami o spolupráci v tejto oblasti. Veríme, že katalóg výkonov s platnou vyhláškou ich skutočných cien sa ešte tento rok stane realitou. Aktuálnu kritickú situáciu je však nevyhnutné riešiť už teraz.

  4. Navýšenie zdrojov do systému verejného zdravotného poistenia prostredníctvom zvýšenia platieb za poistenca štátu aspoň na úroveň minimálnej platby, ktorú povinne odvádza živnostník. V roku 2022 to bolo 79,31 eur, pre rok 2023 je to suma 84,77 eur. Pre porovnanie – štát platil v roku 2022 za svojich poistencov podľa údajov z NCZI sumu 36 eur. V ČR platil štát za svojich poistencov v roku 2022 70 eur, tento rok platí takmer 80 eur.

  5. Jasné určenie nároku pacienta – aký rozsah zdravotnej starostlivosti dostane pacient z verejného zdravotného poistenia. Je úlohou politikov vysvetliť občanom, na čo stačia zdroje z verejného zdravotného poistenia a či si občania budú musieť priplácať.

  6. Otvorenie diskusie o viaczdrojovom financovaní zdravotníctva - z verejného zdravotného poistenia, spoluúčasťou pacienta formou pripoistenia a priamych platieb za jasne určených pravidiel, ako aj o ďalších možnostiach financovania zdravotníctva, ktoré by zreálnili a legislatívne zakotvili finančné toky v zdravotníctve.