Najčastejšie detské onkologické ochorenia

Sezóna 1 - Epizóda 17

30.05.2023

Detská onkológia je jedným z najmladších odborov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou pediatrie a klinickej onkológie. Za posledných 20 rokov dosiahla dramatické úspechy a celkové prežívanie pacientov sa zvýšilo z 10-15 % na dnešných 85 %. Liečba je dnes realizovaná v špecializovaných onkologických centrách a je na medzinárodnej úrovni.

Základné rozdiely medzi detskou a dospelou onkológiou spočívajú v dvoch hlavných bodoch:

  • samotný pacient - choré dieťa
  • samotný nádor

Choré dieťa nie je “len” malý dospelý. Mnohé orgány nie sú plne funkčne zrelé a po narodení pokračuje funkčný vývoj a rast tela. Na jednej strane predstavuje detský vek pre onkológa isté výhody - dieťa nemá iné pridružené ochorenia, orgány sú zdravé, je prítomné rýchlejšie hojenie rán a výrazne lepšia tolerancia agresívnej chemoterapie. Na druhej strane sú tu aj určité limitácie - funkčná nezrelosť orgánov, čo ovplyvňuje výber liečiv. 

Nádory, ktoré sú typické pre dospelých, sa u detí vyskytujú zriedkavo alebo sú priam raritné. V detskom veku sú typické:

  • Nádory vyrastajúce z nediferencovaných tkanív, tzv. embryonálne typy nádorov (neuroblastóm, nefroblastóm, retinoblastóm, meduloblastóm a iné). Typicky sa vyskytujú v skorom detstve (0-5 rokov) a prvá genetická zmena prebehne ešte počas tehotenstva (prenatálne) v embryonálnej fáze života.
  • Nádory vyrastajúce zo spojivového tkaniva a mezenchymálne typy nádorov (sarkómy) a hematoonkologické ochorenia (leukémie)

Príčiny vzniku

Nádor všeobecne je dnes považovaný prakticky za genetické ochorenie, pri ktorom je nutné, aby došlo ku genetickým mutáciám. Činitele, ktoré tieto mutácie navodzujú sú multifaktoriálne. Samotná príčina nie je známa. Rozlišujeme určité rizikové faktory, ktoré zvyšujú výskyt nádorov, medzi ktoré zaraďujeme:

  • vrodené vývojové chyby a anomálie

  • Imunodeficiencia (oslabenie imunitného systému)

  • faktory vonkajšieho prostredia (UV žiarenie, ionizujúce a radónové žiarenie, vírusové infekcie, chemické látky, plesne a iné)

  • rizikové faktory počas gravidity (fajčenie matky, abúzy alkoholu a drogových látok, niektoré lieky (antiepileptiká), stres, vysoký vek otca a iné)