MUDr. Csekesová Iveta

Získala európsku špecializačnú skúšku v odbore otorinolaryngológia. V ďalšom období pôsobila ako lekár na ORL oddelení Nemocnice Komárno. Počas jej pôsobenia na ORL oddelení sa zaujímala najmä o problematiku vertiga, diagnostiku a liečbu pacientov so závratmi. Absolvovala množstvo študijných pobytov na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako primárka Centra pre poruchy rovnováhy, ORL a JZS v Nemocnici Komárno. Je aktívnou účastníčkou a organizátorkou mnohých vedecko-vzdelávacích podujatí v odbore otoneurológia, pôsobí ako predsedníčka otoneurologickej sekcie SSO a konzultant v obore otoneurológia.
MUDr. Csekesová Iveta

V roku 2015 sa stala hlavnou iniciátorkou a realizátorkou myšlienky vybudovať špecializované pracovisko v Komárne, jedinečné svojho druhu na Slovensku, ktoré sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou závratových stavov. Centrum pre poruchy rovnováhy pod jej vedením je špecializované pracovisko otorinolaryngológie a otoneurológie, ktoré pacientom garantuje vyškolený personál a poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a iných porúch rovnováhy. Disponuje jedinečným a komplexným prístrojovým vybavením potrebným na vyšetrenie celého rovnovážného a sluchového aparátu. Pracovisko vyhľadávajú pacienti z územia celej Slovenskej republiky a zahraničia. Širokému spektru pacientov umožňuje objektivizáciu obtiaží, ich kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie počítačovou analýzou, následne na mieru zostavenú liečbu a rehabilitáciu.

Centrum pre poruchy rovnováhy je špecializované pracovisko novovytvorenej otorinolaryngologickej a otoneurologickej ambulancie, ktoré poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a iných porúch rovnováhy. Pracovisko je vybavené modernými prístrojmi a personál bol vyškolený na renomovaných pracoviskách v odbore otoneurológia.

Zriadením nového Centra pre poruchy rovnováhy, ktoré ako jedno z mála pracovísk na Slovensku a jediné v Nitrianskom kraji disponuje komplexným prístrojovým vybavením potrebným na vyšetrenie celého rovnovážného systému, umožňuje nemocnica širokému spektru svojich pacientov  objektivizáciu  obtiaží a ich kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie počítačovou analýzou (videonystagmografia, kalorické testy, polohové testy,  BERA, oVEMP, cVEMP) a taktiež  komplexné vyšetrenie sluchu (audiometria, tympanometria, vyšetrenie stapediálnych reflexov.)

Centrum v úzkej spolupráci aj s inými medicínskymi odbormi ponúka komplexný program zdravotnej starostlivosti zahrňujúci diagnostiku, farmakoterapiu, ORL liečbu, individualizovaný rehabilitačný program a dispenzarizáciu.   Pracovisko bolo priestorovo nadštandardne pripravené tak, aby bolo možné naraz poskytovať viaceré služby svojim pacientom vrátane infúznej liečby vo forme stacionára napríklad například pacientov s chronickými ochoreniami v tomto odbore.

Zameranie ambulancie a poskytované služby:

  1. Kompletné ORL služby pre dospelých a deti

  2. Audiometrické a tympanometrické vyšetrenie, vyšetrenie stredoušných reflexov

  3. Detské prednostné vyšetrenie vo vopred určené ordinačné hodiny

  4. Vestibulárne vyšetrenie (vyšetrenie závratov)

  5. Dispenzarizácia pacientov  s diagnózou závratový stavov

  6. Možnosť nadštandardného ošetrenia a liečby formou ambulantnej infúznej vazoaktívnej liečby vrátane infúznej vazoaktívnej liečby pri akútnej a chronickej poruche sluchu

  7. Realizácia terapeutických polohových manévrov

  8. Rehabilitácia závratových stavov individuálnym prístupom alebo v skupine

  9. Operačné zákroky v odbore ORL na pracovisku jednodňovej chirurgie

Súvisiace videá