Autizmus

16.02.2023

Tiež nazývaný aj poruchou autistického spektra je ochorenie, ktoré má množstvo podtypov a líši sa u každého jedinca. Ide o vývojovú poruchu, za ktorú nesie zodpovednosť vplyv genetiky a vonkajšieho prostredia. Variabilita ochorenia určuje aj mieru závislosti pacienta od iných osôb, schopnosť komunikácie alebo zručnosť zvládať rôzne činnosti. Prvé prejavy autizmu sú pozorovateľné v prvých rokoch života.

Príznaky

  • Problémy s komunikáciou
  • Stereotypné správanie
  • Oslabené zmyslové vnímanie
  • Individualita v chápaní, učení alebo upevňovania pozornosti
  • Úzkosť
  • Poruchy spánku
  • Poruchy tráviaceho traktu

Príčiny

Ide o kombináciu faktorov, ktoré môžu viesť k ochoreniu. Genetický vplyv hovorí o mutácii určitých génov, ktoré dieťa dedí od svojich rodičov. Rodič môže mať sám poškodený gén, avšak autizmus sa uňho nenachádza. Medzi environmentálne vplyvy patria napríklad komplikácie pri pôrode alebo vysoký vek rodičov. Spomenuté údaje predstavujú skôr rizikové faktory ako príčiny, tie sú stále málo objasnené.

Diagnostika

Prvé príznaky autizmu môžu byť prítomné už v osemnástich mesiacoch života. Lekár pozoruje správanie dieťaťa a jeho reakcie na okolitý svet. S vyslovením konečnej diagnózy sa však čaká dlhšiu dobu , za ktorú je možné lepšie posúdiť jedinca. V niektorých prípadoch sa čaká až do puberty či dospelosti , čo môže uškodiť pacientovi , ktorý dostane potrebnú pomoc až neskôr.

Priebeh

Odlišnosť správania a prejavov autizmu vytvára široké spektrum možného priebehu ochorenia. Najtypickejšími prejavmi sú ale znížená schopnosť zaradiť sa do spoločnosti alebo stereotypné správanie. Problém so zaradením do spoločnosti vyplýva zo zníženého pochopenia hovoreného slova, neschopnosť porozumieť obrazným pomenovaniam, zlé odčítanie mimiky alebo tónu hlasu. Autisti ťažko prijímajú zmeny a radi žijú vo svojich mantineloch. Príkladom môže byť rovnaký typ oblečenia či trasa prechádzky. Ľudia s autizmom sú viac alebo menej odkázaní na pomoc iných, avšak existujú aj formy, pri ktorých sú autisti prakticky úplne nezávislí.

Liečba

Symptomatická liečba zameraná na zníženie náročnosti rôznych problémov (napríklad nespavosť, porucha sústredenia alebo depresia).Uplatňuje sa aj behaviorálna analýza, ktorá slúži na vzdelávanie detí s autizmom. Nápomocný je aj zásah psychológa, ktorý dokáže pomôcť pri psychických problémoch.