Anhedónia

02.04.2024

Anhedónia je stav, v ktorom jedinec stráca schopnosť cítiť radosť, potešenie alebo záujem zo zážitkov, ktoré by inak považoval za príjemné.

Etiológia:

 • depresia
 • úzkostné poruchy
 • úzkostno-depresívna porucha
 • bipolárna porucha
 • schizofrénia
 • traumatické udalosti
 • posttraumatická stresová porucha
 • chronické užívanie alkoholu alebo drog 
 • chronická bolesť
 • poruchy osobnosti
 • Parkinsonova choroba
 • Huntingtonova choroba 
 • amyotrofická laterálna skleróza 
 • epilepsia
 • demencia
 • poranenia mozgu
 • cievna mozgová príhoda

Klinický obraz:

 • strata záujmu: Osoba s anhedóniou stráca záujem o veci, ktoré kedysi považovala za príjemné a zábavné. 
 • strata schopnosti cítiť radosť: Anhedónia môže spôsobiť úplnú alebo čiastočnú stratu schopnosti cítiť radosť zo zážitkov, ktoré by inak boli príjemné.
 • znížené emocionálne prežívanie
 • útlm alebo strata motivácie
 • sociálna izolácia
 • strata záujmu o kontakt s inými ľuďmi
 • znížené libido

Terapia:

Liečba anhedónie sa zvyčajne zameriava na kombináciu farmakoterapie a psychoterapie. Antidepresíva, najmä zo skupiny SSRI a SNRI, sa používajú na zlepšenie nálady a obnovenie schopnosti cítiť potešenie. Antipsychotiká sú užitočné v prípade spojenia anhedónie s poruchami myslenia alebo závažnými psychiatrickými stavmi. Psychoterapia, ako  napríklad kognitívno-behaviorálna terapia, pomáha identifikovať a zvládať negatívne myšlienky a vzorce správania spojené s anhedóniou. Zdravý životný štýl, zahŕňajúci dostatočnú fyzickú aktivitu, zdravú výživu a pravidelný spánkový režim, pôsobia prospešne na zlepšenie emocionálneho stavu. Sociálna podpora zo strany rodiny a priateľov je tiež dôležitá. Terapeutický plán sa prispôsobuje potrebám konkrétneho pacienta a upravuje na základe priebežných výsledkov liečby.