Schizoafektívna porucha

12.02.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Schizoafektívna porucha je porucha duševného zdravia, ktorá sa vyznačuje kombináciou symptómov schizofrénie, ako sú halucinácie alebo bludy, a zároveň symptómov poruchy nálady, ako je depresia alebo mánia. Rozlišujeme dva typy schizoafektívnej poruchy - z ktorých oba zahŕňajú niektoré príznaky schizofrénie – sú to: 

 • Bipolárny typ, ktorý zahŕňa epizódy mánie a niekedy závažnej depresie.
 • Depresívny typ, ktorý zahŕňa iba veľké depresívne epizódy. 

Schizoafektívna porucha môže mať u každého postihnutého človeka jedinečný priebeh. Neliečená schizoafektívna porucha môže viesť k problémom s fungovaním v práci, v škole a v sociálnych situáciách, čo spôsobuje osamelosť a problémy s udržaním si zamestnania alebo dochádzkou do školy. Ľudia so schizoafektívnou poruchou môžu potrebovať pomoc a podporu pri každodennom fungovaní. Liečba môže pomôcť zvládnuť symptómy a zlepšiť kvalitu života.

Prejavy 

Symptómy schizoafektívnej poruchy sa môžu líšiť od človeka k človeku. Ľudia s týmto stavom pociťujú psychotické príznaky, ako sú halucinácie alebo bludy, ako aj príznaky poruchy nálady - buď bipolárneho typu (epizódy mánie a niekedy depresie) alebo depresívneho typu (epizódy depresie).

Hoci sa vývoj a priebeh schizoafektívnej poruchy môže líšiť, definujúce znaky zahŕňajú epizódu veľkej nálady (depresívna alebo manická nálada) a aspoň dvojtýždňové obdobie psychotických symptómov, keď nie je prítomná hlavná epizóda nálady. Príznaky a symptómy schizoafektívnej poruchy závisia od typu – bipolárneho alebo depresívneho typu – a môžu okrem iného zahŕňať:

 • Bludy — mať falošné, ustálené presvedčenia, napriek dôkazom o opaku.
 • Halucinácie, ako je počutie hlasov alebo videnie vecí, ktoré neexistujú.
 • Zhoršená komunikácia a reč.
 • Bizarné alebo nezvyčajné správanie.
 • Príznaky depresie, ako je pocit prázdnoty, smútku alebo bezcennosti.
 • Obdobia manickej nálady s nárastom energie a zníženou potrebou spánku počas niekoľkých dní a správanie, ktoré sa vymyká charakteru osoby. 
 • Zhoršené pracovné, akademické a sociálne fungovanie.
 • Problémy so zvládaním osobnej starostlivosti vrátane hygieny a fyzického vzhľadu. 

Príčiny a rizikové faktory 

Presné príčiny schizoafektívnej poruchy sa stále skúmajú, ale genetika je pravdepodobne faktorom, ktorý zohráva dôležitú úlohu v spustení ochorenia. Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku schizoafektívnej poruchy patria: 

 • Mať blízkeho pokrvného príbuzného – ako je rodič alebo súrodenec – ktorý má schizoafektívnu poruchu, schizofréniu alebo bipolárnu poruchu osobnosti. 
 • Stresujúce udalosti, ktoré môžu vyvolať príznaky schizoafektívnej poruchy. 
 • Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú psychiku a  môžu zhoršiť príznaky, keď je prítomná základná porucha

Komplikácie 

Ľudia so schizoafektívnou poruchou sú vystavení zvýšenému riziku rôznych udalostí a stavov, ako sú napríklad: 

 • Samovražda, pokusy o samovraždu alebo samovražedné myšlienky.
 • Sociálna izolácia.
 • Rodinné a medziľudské konflikty.
 • Nezamestnanosť.
 • Poruchy úzkosti.
 • Problémy s užívaním alkoholu alebo iných návykových látok.
 • Výrazné zdravotné problémy.
 • Chudoba a bezdomovectvo. 

Diagnostika 

Diagnóza schizoafektívnej poruchy zahŕňa vylúčenie iných porúch duševného zdravia a záver, že symptómy nie sú spôsobené užívaním látok, liekmi alebo iným  zdravotným stavom. Diagnostiku a aj samotnú liečbu zabezpečuje psychiater. Stanovenie diagnózy schizoafektívnej poruchy môže zahŕňať:

 • Anamnéza -  odobratie dôkladnej anamnézy je základom diagnostiky každého ochorenia, o to viac dôležitú rolu hrá práve v rámci psychiatrického vyšetrenia, vzhľadom na fakt, že mnohé psychiatrické ochorenia sa nemusia prejavovať navonok. Preto musí byť psychiater veľmi skúsený, aby dokázal s pacientom nadviazať takú spoluprácu, pri ktorej bude diagnostika možná a zároveň sa od toho odráža aj úspešnosť následnej liečby. 
 • Fyzikálne vyšetrenie -  môže sa urobiť, aby sa vylúčili ďalšie problémy, ktoré by mohli spôsobovať príznaky ochorenia a aby sa skontrolovali akékoľvek súvisiace komplikácie.
 • Testy a skríningy - môžu zahŕňať testy, ktoré pomáhajú vylúčiť stavy s podobnými príznakmi a skríning alkoholu a drog v tele. V určitých situáciách môže lekár požiadať aj o zobrazovacie vyšetrenia, ako je MRI alebo CT vyšetrenie, aby sme vylúčili prípadnú organickú príčinu stavu.
 • Psychiatrické hodnotenie - lekár kontroluje duševný stav pozorovaním vzhľadu a správania a pýtaním sa na myšlienky, nálady, bludy, halucinácie, užívanie návykových látok a na samovražedné myšlienky alebo tendencie. To zahŕňa aj diskusiu o rodinnej a osobnej anamnéze.

Liečba 

Ľudia so schizoafektívnou poruchou vo všeobecnosti najlepšie reagujú na kombináciu liekov, psychoterapie a tréningu životných zručností. Liečba sa líši v závislosti od typu a závažnosti symptómov a od toho, či ide o depresívny alebo bipolárny typ poruchy. V niektorých prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia. Dlhodobá liečba môže pomôcť zvládnuť symptómy vyskytujúce sa v bežnom živote.  

Lieky

Vo všeobecnosti lekári predpisujú lieky na schizoafektívnu poruchu na zmiernenie psychotických symptómov, stabilizáciu nálady a liečbu depresie. Tieto lieky môžu zahŕňať:

 • Antipsychotiká - jediným liekom schváleným špeciálne na liečbu schizoafektívnej poruchy je antipsychotikum paliperidón. Lekári však môžu predpisovať iné antipsychotické lieky na pomoc pri zvládaní psychotických symptómov, ako sú bludy a halucinácie.
 • Lieky na stabilizáciu nálady - keď je schizoafektívna porucha bipolárneho typu, stabilizátory nálady môžu pomôcť vyrovnať vrcholy mánie a depresie.
 • Antidepresíva - ak je základnou poruchou nálady depresia, antidepresíva môžu pomôcť zvládnuť pocity smútku, beznádeje alebo ťažkosti so spánkom a koncentráciou.

Psychoterapia

Okrem liekov môže pomôcť psychoterapia, nazývaná aj „talk terapia“ alebo terapia rozprávaním. Psychoterapia môže zahŕňať:

 • Individuálna terapia - psychoterapia môže pomôcť normalizovať myšlienkové vzorce a znížiť symptómy. Budovanie dôveryhodného vzťahu v terapii môže pomôcť ľuďom so schizoafektívnou poruchou lepšie porozumieť svojmu stavu a naučiť sa zvládať symptómy. Efektívne sedenia sa zameriavajú na reálne plány, problémy, vzťahy a stratégie zvládania.
 • Rodinná alebo skupinová terapia - liečba môže byť účinnejšia, keď ľudia so schizoafektívnou poruchou dokážu diskutovať o svojich skutočných problémoch s ostatnými. Podporné skupinové nastavenia môžu tiež pomôcť znížiť sociálnu izoláciu, poskytnúť kontrolu reality počas obdobia psychózy, zvýšiť vhodné užívanie liekov a rozvíjať lepšie sociálne zručnosti.

Tréning životných zručností 

Učenie sa sociálnych a odborných zručností môže pomôcť znížiť izoláciu a zlepšiť kvalitu života.

 • Tréning sociálnych zručností - zameriava sa na zlepšenie komunikácie a sociálnych interakcií a zlepšenie schopnosti podieľať sa na každodenných aktivitách. Môžu sa precvičovať nové zručnosti a správanie špecifické pre prostredie, ako je domov alebo pracovisko.
 • Pracovná rehabilitácia a podporované zamestnávanie - zameriava sa na pomoc ľuďom so schizoafektívnou poruchou pripraviť sa, nájsť si prácu a udržať si ju.

Hospitalizácia

Počas krízových období alebo časov závažných symptómov môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa zabezpečila bezpečnosť, správna výživa, primeraný spánok a základná osobná starostlivosť.

Elektrokonvulzívna terapia

U dospelých so schizoafektívnou poruchou, ktorí nereagujú na psychoterapiu alebo lieky, možno zvážiť elektrokonvulzívnu terapiu (ECT).

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".