Schizoafektívna porucha

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Schizoafektívna porucha je porucha duševného zdravia, ktorá sa vyznačuje kombináciou symptómov schizofrénie, ako sú halucinácie alebo bludy, a zároveň symptómov poruchy nálady, ako je depresia alebo mánia. Rozlišujeme dva typy schizoafektívnej poruchy - z ktorých oba zahŕňajú niektoré príznaky schizofrénie – sú to: 

 • Bipolárny typ, ktorý zahŕňa epizódy mánie a niekedy závažnej depresie.
 • Depresívny typ, ktorý zahŕňa iba veľké depresívne epizódy. 

Schizoafektívna porucha môže mať u každého postihnutého človeka jedinečný priebeh. Neliečená schizoafektívna porucha môže viesť k problémom s fungovaním v práci, v škole a v sociálnych situáciách, čo spôsobuje osamelosť a problémy s udržaním si zamestnania alebo dochádzkou do školy. Ľudia so schizoafektívnou poruchou môžu potrebovať pomoc a podporu pri každodennom fungovaní. Liečba môže pomôcť zvládnuť symptómy a zlepšiť kvalitu života.

Prejavy 

Symptómy schizoafektívnej poruchy sa môžu líšiť od človeka k človeku. Ľudia s týmto stavom pociťujú psychotické príznaky, ako sú halucinácie alebo bludy, ako aj príznaky poruchy nálady - buď bipolárneho typu (epizódy mánie a niekedy depresie) alebo depresívneho typu (epizódy depresie).

Hoci sa vývoj a priebeh schizoafektívnej poruchy môže líšiť, definujúce znaky zahŕňajú epizódu veľkej nálady (depresívna alebo manická nálada) a aspoň dvojtýždňové obdobie psychotických symptómov, keď nie je prítomná hlavná epizóda nálady. Príznaky a symptómy schizoafektívnej poruchy závisia od typu – bipolárneho alebo depresívneho typu – a môžu okrem iného zahŕňať:

 • Bludy — mať falošné, ustálené presvedčenia, napriek dôkazom o opaku.
 • Halucinácie, ako je počutie hlasov alebo videnie vecí, ktoré neexistujú.
 • Zhoršená komunikácia a reč.
 • Bizarné alebo nezvyčajné správanie.
 • Príznaky depresie, ako je pocit prázdnoty, smútku alebo bezcennosti.
 • Obdobia manickej nálady s nárastom energie a zníženou potrebou spánku počas niekoľkých dní a správanie, ktoré sa vymyká charakteru osoby. 
 • Zhoršené pracovné, akademické a sociálne fungovanie.
 • Problémy so zvládaním osobnej starostlivosti vrátane hygieny a fyzického vzhľadu. 

Príčiny a rizikové faktory 

Presné príčiny schizoafektívnej poruchy sa stále skúmajú, ale genetika je pravdepodobne faktorom, ktorý zohráva dôležitú úlohu v spustení ochorenia. Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku schizoafektívnej poruchy patria: 

 • Mať blízkeho pokrvného príbuzného – ako je rodič alebo súrodenec – ktorý má schizoafektívnu poruchu, schizofréniu alebo bipolárnu poruchu osobnosti. 
 • Stresujúce udalosti, ktoré môžu vyvolať príznaky schizoafektívnej poruchy. 
 • Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú psychiku a  môžu zhoršiť príznaky, keď je prítomná základná porucha

Komplikácie 

Ľudia so schizoafektívnou poruchou sú vystavení zvýšenému riziku rôznych udalostí a stavov, ako sú napríklad: 

 • Samovražda, pokusy o samovraždu alebo samovražedné myšlienky.
 • Sociálna izolácia.
 • Rodinné a medziľudské konflikty.
 • Nezamestnanosť.
 • Poruchy úzkosti.
 • Problémy s užívaním alkoholu alebo iných návykových látok.
 • Výrazné zdravotné problémy.
 • Chudoba a bezdomovectvo. 

Diagnostika 

Diagnóza schizoafektívnej poruchy zahŕňa vylúčenie iných porúch duševného zdravia a záver, že symptómy nie sú spôsobené užívaním látok, liekmi alebo iným  zdravotným stavom. Diagnostiku a aj samotnú liečbu zabezpečuje psychiater. Stanovenie diagnózy schizoafektívnej poruchy môže zahŕňať:

 • Anamnéza -  odobratie dôkladnej anamnézy je základom diagnostiky každého ochorenia, o to viac dôležitú rolu hrá práve v rámci psychiatrického vyšetrenia, vzhľadom na fakt, že mnohé psychiatrické ochorenia sa nemusia prejavovať navonok. Preto musí byť psychiater veľmi skúsený, aby dokázal s pacientom nadviazať takú spoluprácu, pri ktorej bude diagnostika možná a zároveň sa od toho odráža aj úspešnosť následnej liečby. 
 • Fyzikálne vyšetrenie -  môže sa urobiť, aby sa vylúčili ďalšie problémy, ktoré by mohli spôsobovať príznaky ochorenia a aby sa skontrolovali akékoľvek súvisiace komplikácie.
 • Testy a skríningy - môžu zahŕňať testy, ktoré pomáhajú vylúčiť stavy s podobnými príznakmi a skríning alkoholu a drog v tele. V určitých situáciách môže lekár požiadať aj o zobrazovacie vyšetrenia, ako je MRI alebo CT vyšetrenie, aby sme vylúčili prípadnú organickú príčinu stavu.
 • Psychiatrické hodnotenie - lekár kontroluje duševný stav pozorovaním vzhľadu a správania a pýtaním sa na myšlienky, nálady, bludy, halucinácie, užívanie návykových látok a na samovražedné myšlienky alebo tendencie. To zahŕňa aj diskusiu o rodinnej a osobnej anamnéze.

Liečba 

Ľudia so schizoafektívnou poruchou vo všeobecnosti najlepšie reagujú na kombináciu liekov, psychoterapie a tréningu životných zručností. Liečba sa líši v závislosti od typu a závažnosti symptómov a od toho, či ide o depresívny alebo bipolárny typ poruchy. V niektorých prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia. Dlhodobá liečba môže pomôcť zvládnuť symptómy vyskytujúce sa v bežnom živote.  

Lieky

Vo všeobecnosti lekári predpisujú lieky na schizoafektívnu poruchu na zmiernenie psychotických symptómov, stabilizáciu nálady a liečbu depresie. Tieto lieky môžu zahŕňať:

 • Antipsychotiká - jediným liekom schváleným špeciálne na liečbu schizoafektívnej poruchy je antipsychotikum paliperidón. Lekári však môžu predpisovať iné antipsychotické lieky na pomoc pri zvládaní psychotických symptómov, ako sú bludy a halucinácie.
 • Lieky na stabilizáciu nálady - keď je schizoafektívna porucha bipolárneho typu, stabilizátory nálady môžu pomôcť vyrovnať vrcholy mánie a depresie.
 • Antidepresíva - ak je základnou poruchou nálady depresia, antidepresíva môžu pomôcť zvládnuť pocity smútku, beznádeje alebo ťažkosti so spánkom a koncentráciou.

Psychoterapia

Okrem liekov môže pomôcť psychoterapia, nazývaná aj „talk terapia“ alebo terapia rozprávaním. Psychoterapia môže zahŕňať:

 • Individuálna terapia - psychoterapia môže pomôcť normalizovať myšlienkové vzorce a znížiť symptómy. Budovanie dôveryhodného vzťahu v terapii môže pomôcť ľuďom so schizoafektívnou poruchou lepšie porozumieť svojmu stavu a naučiť sa zvládať symptómy. Efektívne sedenia sa zameriavajú na reálne plány, problémy, vzťahy a stratégie zvládania.
 • Rodinná alebo skupinová terapia - liečba môže byť účinnejšia, keď ľudia so schizoafektívnou poruchou dokážu diskutovať o svojich skutočných problémoch s ostatnými. Podporné skupinové nastavenia môžu tiež pomôcť znížiť sociálnu izoláciu, poskytnúť kontrolu reality počas obdobia psychózy, zvýšiť vhodné užívanie liekov a rozvíjať lepšie sociálne zručnosti.

Tréning životných zručností 

Učenie sa sociálnych a odborných zručností môže pomôcť znížiť izoláciu a zlepšiť kvalitu života.

 • Tréning sociálnych zručností - zameriava sa na zlepšenie komunikácie a sociálnych interakcií a zlepšenie schopnosti podieľať sa na každodenných aktivitách. Môžu sa precvičovať nové zručnosti a správanie špecifické pre prostredie, ako je domov alebo pracovisko.
 • Pracovná rehabilitácia a podporované zamestnávanie - zameriava sa na pomoc ľuďom so schizoafektívnou poruchou pripraviť sa, nájsť si prácu a udržať si ju.

Hospitalizácia

Počas krízových období alebo časov závažných symptómov môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa zabezpečila bezpečnosť, správna výživa, primeraný spánok a základná osobná starostlivosť.

Elektrokonvulzívna terapia

U dospelých so schizoafektívnou poruchou, ktorí nereagujú na psychoterapiu alebo lieky, možno zvážiť elektrokonvulzívnu terapiu (ECT).