Juvenilná schizofrénia

27.12.2023

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Detská schizofrénia je nezvyčajná, ale závažná duševná porucha, pri ktorej deti a dospievajúci nenormálne interpretujú realitu. Schizofrénia zahŕňa celý rad problémov s myslením (kognitívnymi prejavmi), správaním alebo emóciami. Môže to viesť k určitej kombinácii halucinácií, bludov a extrémne neusporiadaného myslenia a správania, ktoré zhoršujú schopnosť dieťaťa normálne fungovať.

Detská schizofrénia je v podstate rovnaká ako schizofrénia u dospelých, ale začína v ranom veku – zvyčajne v tínedžerskom veku – a má hlboký vplyv na správanie a vývoj dieťaťa. V prípade detskej schizofrénie predstavuje skorý vek jej nástupu osobitné výzvy pre diagnostiku, liečbu, vzdelávanie a emocionálny a sociálny vývoj.

Schizofrénia je chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje celoživotnú liečbu. Čo najskôr identifikácia a začatie liečby detskej schizofrénie môže výrazne zlepšiť dlhodobý výsledok dieťaťa.

Prejavy 

Schizofrénia zahŕňa celý rad problémov s myslením, správaním alebo emóciami. Príznaky ochorenia sa môžu líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú bludy, halucinácie alebo dezorganizovanú reč a odrážajú zhoršenú schopnosť fungovať. 

U väčšiny ľudí so schizofréniou sa symptómy vo všeobecnosti začínajú v polovici až koncom 20. rokov, hoci môžu začať neskôr, až do polovice 30. rokov. Schizofrénia sa považuje za skoro nastupujúcu, keď sa začne pred dosiahnutím veku 18 rokov. Nástup schizofrénie u detí mladších ako 13 rokov je extrémne zriedkavý.

Symptómy sa môžu v priebehu času líšiť v type a závažnosti, s obdobiami zhoršenia a ústupu symptómov. Niektoré príznaky môžu byť vždy prítomné. Schizofrénia môže byť v počiatočných fázach ťažko rozpoznateľná.

Skoré prejavy 

Príznaky schizofrénie u detí a dospievajúcich sú podobné ako u dospelých, ale v tejto vekovej skupine môže byť ťažšie rozpoznať tento stav. Včasné príznaky môžu zahŕňať problémy s myslením, správaním a emóciami. 

Myslenie:

 • Problémy s myslením a uvažovaním.
 • Bizarné nápady alebo reči.
 • Zamieňanie snov alebo televízie za realitu.

Správanie:

 • Izolovanie od rodiny a priateľov.
 • Problémy so spánkom.
 • Nedostatok motivácie – napríklad prejavujúci sa poklesom výkonu v škole.
 • Nevykonávanie každodenných aktivít, ako je kúpanie alebo obliekanie.
 • Bizarné správanie.
 • Násilné alebo agresívne správanie alebo nepokoj.
 • Rekreačné užívanie drog, nikotínu alebo iných návykových látok.

Emócie:

 • Podráždenosť alebo depresívna nálada.
 • Nedostatok emócií alebo emócie nevhodné pre danú situáciu.
 • Zvláštne obavy a strach.
 • Prílišné podozrievanie ostatných.

Neskoré prejavy

Ako deti so schizofréniou starnú, začínajú sa objavovať typické znaky ochorenia. Príznaky môžu zahŕňať:

 • Bludy - sú to falošné presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite. Napríklad si myslíte, že je vám ubližované alebo obťažované, že určité gestá alebo komentáre sú namierené na vás, že máte výnimočné schopnosti alebo slávu, že iná osoba je do vás zamilovaná, alebo že sa chystá veľká katastrofa. U väčšiny ľudí so schizofréniou sa vyskytujú bludy.
 • Halucinácie - tie zvyčajne zahŕňajú videnie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú. Pre človeka so schizofréniou však majú halucinácie plnú silu a dopad normálneho zážitku. Halucinácie môžu byť v ktoromkoľvek zo zmyslov, ale počúvanie hlasov je najčastejšou halucináciou (sluchové halucinácie). U detí sa ale častejšie stretávame s vizuálnymi halucináciami. 
 • Dezorganizované myslenie - dezorganizované myslenie sa odvodzuje z dezorganizovanej reči. Efektívna komunikácia môže byť narušená a odpovede na otázky môžu čiastočne alebo úplne nesúvisieť. Zriedkavo môže reč zahŕňať skladanie nezmyselných slov, ktorým nie je možné rozumieť, niekedy známe ako slovný šalát.
 • Extrémne dezorganizované alebo abnormálne motorické správanie - to sa môže prejaviť niekoľkými spôsobmi, od detskej hlúposti až po nepredvídateľné vzrušenie. Správanie nie je zamerané na cieľ, čo sťažuje plnenie úloh. Správanie môže zahŕňať odpor voči pokynom, nevhodné alebo bizarné držanie tela, úplný nedostatok reakcie alebo zbytočný a nadmerný pohyb.
 • Negatívne symptómy - to sa týka zníženej alebo chýbajúcej schopnosti normálneho fungovania. Osoba môže napríklad zanedbávať osobnú hygienu alebo sa môže zdať, že nemá emócie – nenadväzuje očný kontakt, nemení výrazy tváre, hovorí monotónne alebo nepridáva pohyby rúk alebo hlavy, ktoré sa bežne vyskytujú pri rozprávaní. Osoba sa tiež môže vyhýbať ľuďom a činnostiam alebo jej chýba schopnosť prežívať potešenie.

Keď detská schizofrénia začína v ranom veku, príznaky sa môžu postupne počas dospievania rozvíjať. Skoré príznaky  môžu byť také nejasné, že nedokážete rozpoznať, čo je zlé. Niektoré skoré príznaky sa môžu mylne považovať za typický vývoj počas raného dospievania alebo môžu byť príznakmi iných duševných alebo fyzických stavov.

Postupom času sa príznaky môžu stať závažnejšími a zreteľnejšími. Nakoniec sa u dieťaťa môžu vyvinúť príznaky psychózy vrátane halucinácií, bludov a ťažkostí s organizovaním myšlienok. Keď sa myšlienky stávajú viac dezorganizované, často dochádza k „úniku z reality“ (psychóza), ktoré si často vyžaduje hospitalizáciu a liečbu liekmi.

Príčiny 

Nie je známe, čo spôsobuje detskú schizofréniu, ale predpokladá sa, že sa vyvíja rovnakým spôsobom ako schizofrénia u dospelých. Vedci sa domnievajú, že k rozvoju poruchy prispieva kombinácia genetiky, chémie mozgu a prostredia. Nie je jasné, prečo u niektorých začína schizofrénia tak skoro v živote a u iných nie.

Problémy s niektorými prirodzene sa vyskytujúcimi mozgovými chemickými látkami, vrátane neurotransmiterov nazývaných dopamín a glutamát, môžu prispieť k schizofrénii. Neuroimagingové štúdie ukazujú rozdiely v štruktúre mozgu a centrálnom nervovom systéme ľudí so schizofréniou. Aj keď si vedci nie sú istí významom týchto zmien, naznačujú, že schizofrénia je ochorenie mozgu. 

Rizikové faktory 

Hoci presná príčina schizofrénie nie je známa, zdá sa, že určité faktory zvyšujú riziko vzniku alebo spustenia schizofrénie, medzi ktoré zaraďujeme:

 • Pozitívnu rodinnú anamnézu schizofrénie.
 • Zvýšenú aktiváciu imunitného systému, napríklad v dôsledku zápalového ochorenia.
 • Vyšší vek otca.
 • Niektoré komplikácie tehotenstva a pôrodu, ako je podvýživa alebo vystavenie toxínom alebo vírusom, ktoré môžu ovplyvniť vývoj mozgu dieťaťa.
 • Užívanie psychoaktívnych liekov počas dospievania.

Komplikácie 

Ak sa detská schizofrénia nelieči, môže mať za následok vážne emocionálne, behaviorálne a zdravotné problémy. Komplikácie spojené so schizofréniou sa môžu vyskytnúť v detstve alebo neskôr, ako napríklad:

 • Samovražda, pokusy o samovraždu a myšlienky na samovraždu.
 • Sebapoškodzovanie.
 • Úzkostné poruchy, panické poruchy a obsedantno-kompulzívna porucha (OCD).
 • Depresia.
 • Zneužívanie alkoholu alebo iných drog vrátane nikotínu.
 • Rodinné konflikty.
 • Neschopnosť samostatne žiť, chodiť do školy alebo pracovať.
 • Sociálna izolácia.
 • Byť obeťou násilia alebo podvodov. 
 • Právne a finančné problémy a bezdomovectvo.
 • Agresívne správanie, aj keď nie je bežné.

Prevencia 

Včasná identifikácia a liečba môžu pomôcť dostať príznaky detskej schizofrénie pod kontrolu skôr, ako sa vyvinú vážne komplikácie. Včasná liečba je tiež kľúčová, pretože pomáha obmedziť psychotické epizódy, ktoré môžu byť pre dieťa a jeho rodičov mimoriadne desivé. Pokračujúca liečba môže pomôcť zlepšiť dlhodobý výhľad dieťaťa do budúcnosti. 

Diagnostika 

Diagnostikou ochorenia sa zaoberá psychiater, ideálne detský psychiater. Diagnóza detskej schizofrénie zahŕňa vylúčenie iných porúch duševného zdravia a určenie, či symptómy nie sú spôsobené užívaním alkoholu alebo drog, liekmi alebo zdravotným stavom. Proces diagnostiky môže zahŕňať:

 • Anamnéza – dôkladná anamnéza je základom diagnostiky každého ochorenia. Pri juvenilnej schizofrénii je nutné odoberať aj heterogénnu anamnézu od rodiča dieťaťa. Zameriavame sa na dĺžku prejavov, na vyvolávajúcu príčinu a na sociálnu anamnézu, teda prosperovanie v škole, zaujímame sa o kontakty, ktoré dieťa nadväzuje, či má kamarátov a podobne. 
 • Fyzikálne vyšetrenie -  vykonáva sa, aby sa vylúčili iné možné príčiny, ktoré by mohli spôsobovať príznaky schizofrénie a aby sa skontrolovali akékoľvek súvisiace komplikácie.
 • Testy a skríningy - môžu zahŕňať testy, ktoré pomáhajú vylúčiť stavy s podobnými príznakmi a skríning alkoholu a drog (toxikologické vyšetrenie). Lekár môže tiež požiadať o zobrazovacie vyšetrenia, ako je MRI alebo CT vyšetrenie.
 • Psychiatrické vyšetrenie -  to zahŕňa pozorovanie vzhľadu a správania, pýtanie sa na myšlienky, pocity a vzorce správania, vrátane akýchkoľvek myšlienok na sebapoškodzovanie alebo ubližovanie iným, hodnotenie schopnosti myslieť a fungovať na úrovni primeranej veku a hodnotenie nálady, úzkosti a možných psychotických symptómov. To zahŕňa aj diskusiu o rodinnej a osobnej histórii.
 • Diagnostické kritériá pre schizofréniu - lekár alebo odborník na duševné zdravie môže použiť kritériá v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM-5), ktorý vydala Americká psychiatrická asociácia alebo MKCH -10 (Medzinárodná kladifikácia chorôb). Momentálne prebieha revízia a bude vydaná MKCH – 11. 

Liečba 

Schizofrénia u detí si vyžaduje celoživotnú liečbu, dokonca aj v obdobiach, keď sa zdá, že príznaky ustupujú. Liečba pre deti so schizofréniou je obzvlášť náročná.

Liečebný tím

Liečbu detskej schizofrénie zvyčajne vedie detský psychiater so skúsenosťami s liečbou schizofrénie. Tímový prístup môže byť dostupný na klinikách s odbornými znalosťami v liečbe schizofrénie. Tím môže zahŕňať napríklad: 

 • Psychiater, psychológ alebo iný terapeut.
 • Psychiatrická sestra.
 • Sociálny pracovník.
 • Členovia rodiny.
 • Lekárnik alebo klinický farmakológ. 

Antipsychotické lieky sú často účinné pri zvládaní symptómov, ako sú bludy a halucinácie. Vo všeobecnosti je cieľom liečby antipsychotikami efektívne zvládnuť symptómy pri najnižšej možnej dávke. V priebehu času môže lekár dieťaťa vyskúšať kombinácie, rôzne lieky alebo rôzne dávky. V závislosti od symptómov môžu pomôcť aj iné lieky, ako sú antidepresíva alebo lieky proti úzkosti. Po začatí liečby môže trvať niekoľko týždňov, kým si všimnete zlepšenie symptómov. Medzi antipsychotiká zaraďujeme napríklad olanzapín alebo risperidón. 

Psychoterapia 

Okrem liekov môže psychoterapia, niekedy nazývaná aj talk terapia, pomôcť zvládnuť symptómy a pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s poruchou. Psychoterapia môže zahŕňať:

 • Individuálna terapia - psychoterapia, ako je kognitívna behaviorálna terapia, so skúseným odborníkom na duševné zdravie môže pomôcť znížiť príznaky a pomôcť dieťaťu naučiť sa spôsoby, ako sa vysporiadať so stresom a každodennými životnými výzvami schizofrénie. Učenie sa o schizofrénii môže pomôcť dieťaťu pochopiť stav, vyrovnať sa s príznakmi a držať sa plánu liečby.
 • Rodinná terapia - dieťa spolu s rodinou môžu mať prospech z terapie, ktorá rodinám poskytuje podporu a vzdelanie. Zapojení, starostliví členovia rodiny môžu byť deťom so schizofréniou mimoriadne nápomocní. Rodinná terapia môže tiež pomôcť rodine zlepšiť komunikáciu, vyriešiť konflikty a vyrovnať sa so stresom súvisiacim so stavom vášho dieťaťa.

Hospitalizácia 

Počas krízových období alebo časov závažných symptómov môže byť potrebná hospitalizácia. To môže pomôcť zaistiť bezpečnosť dieťaťa a uistiť sa, že dostáva správnu výživu, spánok a hygienu. Niekedy je nemocničné prostredie najbezpečnejším a najlepším spôsobom, ako rýchlo dostať príznaky pod kontrolu. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".