Diabetická neuropatia

18.11.2023

Diabetická neuropatia (DN) je najčastejšou chronickou komplikáciou diabetu (cukrovky). Diabetes mellitus spôsobuje celé spektrum neuropatických komplikácií vrátane akútnych a chronických foriem a postihuje všetky úrovne periférneho nervu. Diabetická neuropatia je charakterizovaná difúznymi alebo fokálnymi poškodeniami periférnych somatických alebo autonómnych nervových vlákien následkom diabetickej metabolickej poruchy. Až 50% pacientov, u ktorých pretrváva diabetes viac ako 25 rokov, má nejakú formu diabetickej neuropatie. Periférna neuropatia môže byť aj prvým klinickým prejavom, ktorý vedie k stanoveniu diagnózy diabetes mellitus.

Etiológia:

Príčina vzniku DN je veľmi zložitá a doteraz nie celkom objasnená. Rozhodujúcu úlohu zohrávajú dva faktory: hypoxia a znížený prietok krvi nervom. V súčasnej dobe je považovaná účasť mikroangiopatie postihujúca vasa nervorum za základnú príčinu vývoja patologických zmien periférneho nervového tkaniva. Patogenetické mechanizmy periférneho nervového a mikrovaskulárneho systému sú navzájom neoddeliteľne prepojené na základe ich fyziologickej spoluzávislosti.

Rizikové faktory:

 • dlhodobá hyperglykémia (vysoká hladina cukru v krvi)
 • vysoké hladiny cholesterolu (dyslipidémia)
 • vysoký krvný tlak (hypertenzia) 
 • fajčenie
 • obezita
 • makroalbuminúria 
 • retinopatia (ochorenie sietnice)
 • kardiovaskulárna choroba
 • genetická predispozícia

Delenie:

Z klinického hľadiska môžeme diabetické neuropatie rozdeliť na 2 typy:  subklinickú a klinická neuropatiu. 

Subklinická forma:

 • je stav charakterizovaný prítomnosťou nervového poškodenia v súvislosti s cukrovkou, bez prítomnosti subjektívnych klinických príznakov
 • prítomnosť subklinickej neuropatie je možné potvrdiť diagnostickými metódami, napríklad elektomyografiou (EMG), kvantitatívnym testovaním senzorických funkcií alebo autonómnych funkcií
 • táto forma sa najčastejšie vyskytuje medzi detskými a dospievajúcimi diabetikmi
 • nebezpečenstvo subklinickej formy spočíva v tom, že prebieha bezpríznakovo, v dôsledku čoho sa diagnostikuje neskoro, často až v dobe závažných komplikácií 
 • odhalenie diabetickej neuropatie v jej včasnom štádiu má preventívny význam, keďže nám poskytuje možnosť zasiahnuť do rozvíjajúceho sa ochorenia ešte v jeho rannom štádiu

Klinická forma:

 • prejavuje sa rôznorodými klinickými príznakmi a abnormálnymi elektrofyziologickými testami

Ďalší spôsob delenia diabetickej neuropatie  je rozdelenie podľa etiopatogenézy:

 • Diabetická polyneuropatia 
 • Fokálne a multifokálne neuropatie

Príznaky:

 • pocit tŕpnutia, mravčenia dolných končatín
 • necitlivosť alebo znížená citlivosť
 • vymiznutie reflexu Achillovej šľachy
 • zníženie vibračnej citlivosti akrálne
 • svalová slabosť
 • pocit, že ponožky na nohách sú silno stiahnuté 
 • pocit, že topánky „nesedia“ správne
 • poruchy rovnováhy
 • opakované pády
 • riziko ulcerácií (vredov) a amputácie dolných končatín
 • rezavé alebo bodavé bolesti zvyčajne v akrálnych častiach dolných končatín

Diagnoatika:

 • Anamnéza: Základom diagnostiky je anamnestický rozbor s analýzou subjektívnych ťažkostí pacienta.
 • Klinické vyšetrenie: Lekár sa zameriava najmä na vyšetrenie dolných končatín, kde sa abnormality objavujú najskôr. Klinické vyšetrenie  zahŕňa testovanie povrchovej a hlbokej citlivosti, vyšetrenie šľachových reflexov, posúdenie trofiky kože a kožných adnex ( nechty, ochlpenie), hodnotenie svalovej sily. 
 • Elektrofyziologické testy: Majú stále dôležité miesto v klinickej diagnostike DN. Štandardné elektromyografické (EMG) testy však dokážu potvrdiť len poškodenie hrubých nervových vlákien, ak sa jedná o neuropatiu tenkých vlákien, EMG testy bývajú normálne. 
 • Neurofyziologické vyšetrenie: Tenké nervové vlákna je možné testovať laser evokovanými senzorickými potenciálmi, ako aj testami hodnotiacimi vegetatívne funkcie.
 • Kožná biopsia: Histologické vyšetrenie bioptickej vzorky preukazuje zníženie hustoty intraepidermálnych vlákien v rôznych častiach končatiny. 

Dôležitou súčasťou diagnostiky diabetickej neuropatie je komplexné hodnotenie pacienta a spolupráca medzi pacientom a lekárom. Čím skôr sa neuropatia diagnostikuje, tým efektívnejšia môže byť liečba a prevencia rozvoja závažných komplikácií.

Terapia:

Liečba diabetickej neuropatie je zameraná na zmiernenie príznakov, úpravu liečby diabetu a minimalizáciu rizika ďalšieho vývoja neuropatického poškodenia. Medzi základné metódy liečby diabetickej neuropatie patria:

 • Kontrola hladiny cukru v krvi: Dlhodobá kontrola hladiny cukru v krvi je kľúčovým opatrením na zmiernenie a prevenciu diabetickej neuropatie. Pacienti by mali dodržiavať liečebná plán diabetu predpísaný lekárom, pravidelne monitorovať hladiny cukru v krvi.
 • Farmakoterapia: Medikamentózna liečba môže zahŕňať lieky na zmiernenie bolesti (napríklad antidepresíva, antikonvulzíva), ktoré pomáhajú kontrolovať neuropatickú bolesť.
 • Fyzioterapia a rehabilitácia: Fyzioterapia umožňuje zlepšiť svalovú silu, koordináciu a rovnováhu. Rôzne cvičenia môžu pomôcť pacientom s diabetickou neuropatiou udržiavať pohyblivosť a minimalizovať riziko poranení.
 • Liečba komplikácií:  Či už ide o problémy s trávením, močovým systémom alebo sexuálnymi funkciami, liečba by mala byť cielená na zvládnutie špecifických komplikácií spojených s autonómnou neuropatiou.
 • Správna strava: Diabetická strava je dôležitá pre kontrolu cukrovky a minimalizáciu rizika neuropatického poškodenia. 
 • Kontrola rizikových faktorov: Kontrola faktorov, ako sú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a obezita, prispieva k celkovému zlepšeniu stavu pacienta.
 • Alternatívne metódy: Niektorí pacienti môžu profitovať z alternatívnych foriem terapie, ako sú masáže, akupunktúra alebo biofeedback.