Bipolárna porucha

29.10.2023

Bipolárna porucha, tiež známa ako manicko-depresívna porucha, je stav charakterizovaný výraznými a pravidelnými zmenami nálad. Tieto zmeny sa pohybujú medzi dvoma extrémami: manickými epizódami a depresívnymi epizódami.

Rizikové faktory:

Bipolárna porucha je výsledkom interakcie viacerých rizikových faktorov, ale presná príčina vzniku nie je úplne objasnená.

 • Genetická predispozícia: Genetika hrá dôležitú úlohu v rozvoji bipolárnej poruchy. Jedinci, ktorí majú pozitívnu  rodinnú anamnézu tejto poruchy, majú vyššie riziko jej vzniku. 
 • Neurochemické faktory: Nerovnováha v chemických látkach v mozgu, najmä v neurotransmiteroch ako serotonín, dopamín a noradrenalín, môže prispieť k vzniku bipolárnej poruchy. 
 • Biologické faktory: Zmeny v štruktúre a funkciách mozgu, ako aj hormonálna nerovnováha, sú spojené s bipolárnou poruchou. Niektoré oblasti mozgu zohrávajú dôležitú úlohu v kontrole nálady a emócií.
 • Traumatické udalosti a stresové situácie: Medzi tieto faktory patria traumy, strata blízkeho, chronický stres, zmeny v životných podmienkach alebo užívanie psychoaktívnych látok.
 • Biopsychosociálne faktory: Kombinácia biologických, psychologických a sociálnych faktorov prispieva k rozvoju bipolárnej poruchy. 
 • Zmeny v spánku a cirkadiánnom rytme: Poruchy spánku a narušený cirkadiánny rytmus majú významný vplyv na prejav bipolárnej poruchy. 

Priebeh a príznaky:

 • Manické epizódy: Počas manických epizód jedinec zažíva nadmernú eufóriu, vzrušenie a zvýšenú energiu. Má tendenciu k riskantnému správaniu, ako je prehnané utrácanie peňazí, impulzívne rozhodnutia a zvýšená aktivita. Typické sú aj problémy so spánkom a nadmerné rozprávanie. Tieto manické epizódy môžu trvať niekoľko týždňov a spôsobiť sociálne a pracovné ťažkosti.
 • Depresívne epizódy: Depresívne epizódy sú opakom manických epizód. Počas nich sa jedinec cíti extrémne smutný, unavený, zúfalý, neproduktívny. Môže trpieť úbytkom energie, záujmu o veci, ktoré ho predtým bavili, nízkou sebaúctou, pocitom viny a myšlienkami na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Tieto depresívne epizódy trvajú týždne až mesiace.
 • Medzi manickými a depresívnymi epizódami môže byť prítomné obdobie relatívnej stability, ktoré sa nazýva euforická alebo hypomanická epizóda. 

Diagnostika:

Diagnostika bipolárnej poruchy je proces, ktorý vykonáva lekár špecializujúci sa na duševné zdravie (psychiater). Zahŕňa viacero krokov a metód, ktoré zisťujú prítomnosť a povahu poruchy pacienta. 

 • Klinický pohovor: Lekár začne pohovorom s pacientom získavať podrobnú anamnézu a informácie o jeho symptómoch a priebehu. Je dôležité hovoriť o prežívaných epizódach mánie, hypománie a depresie, ako aj o rodinnej histórii duševných porúch.
 • Škály a dotazníky: Lekár používa rôzne škály a dotazníky, ktoré pomáhajú hodnotiť náladové poruchy a ich závažnosť. Tieto nástroje zahŕňajú napríklad Bipolárnu škálu hodnotenia nálady (YMRS) na hodnotenie mánie a Depresívnu škálu hodnotenia nálady (HDRS) na hodnotenie depresie.
 • Vyšetrenie fyzického zdravia: Lekár môže vykonať fyzikálne vyšetrenie na vylúčenie iných zdravotných stavov, ktoré by mohli simulovať príznaky bipolárnej poruchy.
 • Laboratórne testy: Vykonávajú sa za účelom vylúčenia iných zdravotných problémov, ktoré ovplyvňujú náladu.
 • Psychologické hodnotenie: Ide o zhodnotenie osobnostných čŕt, ako aj na zistenie prítomnosti iných duševných porúch, ktoré môžu sprevádzať bipolárnu poruchu.

Diagnostika bipolárnej poruchy je náročný proces vyžadujúci viacero návštev u lekára na zhromaždenie všetkých potrebných informácií. Je dôležité, aby diagnostiku a hodnotenie vykonávala osoba s odborným vzdelaním v oblasti duševného zdravia. 

Terapia:

Liečba bipolárnej poruchy je komplexný proces, ktorý zahŕňa farmakoterapiu, psychoterapiu a podporné opatrenia. Cieľom liečby je dosiahnuť stabilizáciu nálady, minimalizovať výskyt epizód mánie a depresie a zlepšiť kvalitu života jedinca trpiaceho touto poruchou.

 • Farmakoterapia: Lieky, ako je lítium, valproát a lamotrigin, sú často používané na stabilizáciu nálady a prevenciu epizód mánie a depresie. Antipsychotiká sa používajú na kontrolu symptómov mánie a hypománie. Medzi novšie antipsychotiká patria aripiprazol a quetiapin.
 • Psychoterapia: Je dôležitou súčasťou liečby bipolárnej poruchy. Terapeutický prístup sa môže líšiť, ale kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a interpersonálna terapia (IPT) sú často využívané pre zlepšenie schopnosti zvládať stres a zmeny nálad.
 • Podporné opatrenia: Udržiavanie pravidelného a dostatočného spánku znižuje výskyt epizód mánie a hypománie. Zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa vyváženú stravu a pravidelnú fyzickú aktivitu, môže pomôcť udržať duševné zdravie. Získanie podpory od blízkych ľudí a zapojenie sa do skupinovej terapie alebo podporných skupín je tiež veľmi prospešné.
 • Monitorovanie: Jedinca s bipolárnou poruchou je dôležité pravidelne monitorovať na sledovanie zmien nálad a účinnosti liečby.
 • Liečba v krízových situáciách: V prípade, že sa vyskytne závažná manická alebo depresívna epizóda, môže byť potrebná hospitalizácia a intenzívna starostlivosť.

Prevencia:

Prevencia vzniku bipolárnej poruchy je komplexným a náročným úsilím, pretože príčiny tejto poruchy nie sú úplne objasnené. Bipolárna porucha má často genetickú zložku, ktorú nie je možné ovplyvniť. Napriek tomu existujú niektoré opatrenia znižujúce riziko rozvoja bipolárnej poruchy:

 • Zdravý životný štýl: Zahŕňa pravidelnú fyzickú aktivitu, vyváženú stravu a dostatok spánku. 
 • Techniky na zvládanie stresu: Efektívne stratégie zvládania stresu pomáhajú minimalizovať negatívny vplyv stresových situácií na duševné zdravie.
 • Pravidelná starostlivosť o duševné zdravie
 • Preventívne lekárske vyšetrenia: V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy bipolárnej poruchy alebo iných duševných porúch je dôležité pravidelne navštevovať lekára a hovoriť o svojich obavách ohľadom duševného zdravia.
 • Vyhýbanie sa rizikovým látkam: Vyvarujte sa zneužívaniu alkoholu a drog, pretože tieto látky narušujú náladu a provokujú epizódy bipolárnej poruchy.

Bipolárna porucha ovplyvňuje mnohé aspekty života, ale včasnou diagnostikou a správnou liečbou môžu pacienti dosiahnuť stabilnú náladu a kvalitný život. Je dôležité, aby sme sa starali o svoje duševné zdravie rovnako hodnotne ako o fyzické a v prípade výskytu príznakov bipolárnej poruchy včasne vyhľadali odborníka.